streda 25. júna 2008

Milan Kňažko - Svet krásny býval




Ten múdry čas,
ten chytrák čas
ten blázon čas
znie v nás.
A zakaždým, keď
obzriem sa späť,
vidím sám seba zas,
sám seba zas.

Vidím náš dom,
vidím sa v ňom,
som dieťaťom,
malým,
čo v kráľovstve hier
si hľadá svoj smer
na tej púti k dospelým...
Dnes už to viem.

Svet krásny býval,
keď z okna som sa díval
len nevinnými očami...
Ten čas je, žiaľ, už za nami.
Dnes už to viem...
Svet krásny býval,
v ňom smial som sa a sníval,
v ňom trpel som, aj miloval,
aj smútil, aj sa radoval.
Nevravím, že čas všetko vzal...
spomienky nie...

A pocítil
som prvý raz,
čo znamená
jej hlas.
Cítil som jej dych,
jej pery na svojich.
Zakrútil sa so mnou svet,
ach, to bol let!
A tiež ...spomínam
aj bez presných slov
na tie
tváre priateľov.
S nimi som prežil
veľa vzácnych chvíľ,
nikdy som to netušil,
čo dnes viem

Svet krásny býval,
keď z okna som sa díval
len nevinnými očami...
Ten čas je, žiaľ, už za nami.
Dnes už to viem...
Svet krásny býval,
v ňom smial som sa a sníval,
v ňom trpel som, aj miloval,
aj smútil, aj sa radoval.
Nevravím, že čas všetko vzal...
A tak sa skrývam,
skrývam sa do spomienok...
svet spomienok mám stále vo svojom srdci
a inak už to nebude.



























































Petr Hapka Jana Kirschner Bude Mi Lehká Zem




Mám pěknou sirku v zubech, krempu do čela
A bota zpuchřelá mi vrásky nedělá

jen tou svou sirkou škrtni ať se ohřejem
Až přikryje nás zem tak už si neškrtnem

®: Má, lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem
Má zem pak bude lehká, bude mi lehká zem
Bude mi lehká zem, aáá
..

Mám tu svá vysvědčení, pohlednici z Brém
A proti pihám krém, co s nimi čert je vem
Ten čert sám brzo zjistí že má v podpaží
moc těžké závaží a někde v poli rozpaží

®: Má, lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem
Má zem pak bude lehká, bude mi lehká zem
A lehká zem, aáá ..

Tak dobré ráno milé myši v kostelích
tak ať vam chutná klíh všech křídel andělských
A dobrý večer sovo, která myši jíš
ptáš se zdali mi vzali zavčas spali
jářku, to si píš

®:

Už nemám ani klobouk, pluje povětřím
Jak zvony hledá Řím, či sebe sama, co já vím
Jen to že co mám tebe už tíží necítím
Áááá ..

utorok 24. júna 2008

SILENCE AND STILLNESS


When you look at a tree and perceive its stillness,
you become still yourself.
You
connect with it at a very deep level.
You feel a oneness with whatever you perceive

in and through stillness.
Feeling the oneness of yourself with all things is love.

***

Keď sa dívate  na strom  všimnete si  jeho ticho,  sami sa ukľudnite.
Spojíte sa s tichom na veľmi hlubokej úrovni. 
Cítíte jednotu so všetkým čo vnímate v tichu a skrz ticha. 
Pocit jednoty so všetkým okolo seba  je láska.

***

Silence is helpful, but you don’t need it in order to find stillness.
Even when there
is noise, you can be aware of the stillness
underneath the noise, of the space in
which the noise arises.
That is the inner space of pure awareness, consciousness
itself.

You can become aware of awareness as the background to all your sense
perceptions, all your thinking.
Becoming aware of awareness is the arising of inner
stillness.

***

Ticho je užitečné,  ale  nepotrebujete ho k tomu aby ste našli svoj kľud.  
Dokonca aj keď je okolo vás hluk , môžete si uvedomovať ticha pod hladinou hluku, 
priestoru v ktorom hluk vystáva.Je to vnútorný priestor čistého vedomia,  vedomie samo.
Môžete si uvedomiť vedomie ako pozadie všetkých vaším zmyslových vnímání,
 všetkého vášho myslenia.  Vnímať vlastné vedomie vedie k dosiahnutiu vnútorného kľudu.

***
Any disturbing noise can be as helpful as silence. How?
By dropping your inner
resistance to the noise,
by allowing it to be as it is, this acceptance also takes you

into that realm of inner peace that is stillness.
Whenever you deeply accept this moment as it is —
no matter what form it takes
— you are still, you are at peace.
***

Akýkoľvek rušivý hluk môže byť rovnako nápomocný ako ticho.  Ako? 
Ak odhodíte svoj vnútorný odpor voči hluku,  ak príjmete okolností tak ako sú,  
týmto prijatím sa dostanete do stavu vnútorného pokoja a  ticha.
Kedykoľvek prijmete prítomný okamžik ,
nezávisle na tom čo  to je  -   vy ste tichý, ste v kľude.

***
Pay attention to the gap — the gap between two thoughts,
the brief, silent space
between words in a conversation,
between the notes of a piano or flute, or the gap

between the in-breath and out-breath.
When you pay attention to those gaps,
awareness of “something” becomes — just
awareness.
The formless dimension of pure consciousness arises from within you

and replaces identification with form.
***

Venujte pozornost pauze  -  medzere medzi myšlienkami,  krátky,
tichý priestor  medzi slovami v konverzáci,  
medzi tónmi klavíru či flauty alebo pauzu medzi nádyckom a výdychom.
Ak vnímate tieto pauzy , vedomie „niečoho“ sa stáva jednoducho vedomím. 
V našom vnútri sa zrodí beztvará dimenza čistého  vedomia,
ktorá nahradí stotožnenie s formou.

***
True intelligence operates silently.
Stillness is where creativity and solutions to
problems are found.
***

Pravá inteligencia pôsobí ticho. 
Ticho je tam, kde tvorivosť a vyriešenie problémov sú  nájdené.

***
Is stillness just the absence of noise and content?
No, it is intelligence itself — the
underlying consciousness
out of which every form is born.
And how could that be
separate from who you are?
The form that you think you are came out of that and is

being sustained by it.
It is the essence of all galaxies and blades of grass;
of all flowers, trees, birds, and
all other forms.
***

Je ticho iba neprítomnost hluku a obsahu?  
Nie,
  ticho  to je inteligencia samotná  -   vedomie z ktorého sa rodia všetké formy .
 
Ako by mohlo byť vedomie oddelené od toho čím ste?
Forma za ktorú sa považujete, vzniklá práve z tohto vedomia

Vedomie je  esencia všetkých galaxií a a každého steblá  trávy; 
všetkých kvetin,
 stromov,  vtákov  a vôbec všetkého.

***

 



from the book The Stillness speaks written by Eckhart Tolle

sobota 21. júna 2008

Mark Harris-Find Your Wings




It's only for a moment you are mine to hold
The plans that heaven has for you
Will all too soon unfold
So many different prayers I'll pray
For all that you might do
But most of all I'll want to know
You're walking in the truth
And If I never told you
I want you to know
As I watch you grow

Chorus:
I pray that God would fill your heart with dreams
And that faith gives you the courage
To dare to do great things
I'm here for you whatever this life brings
So let my love give you roots
And help you find your wings

May passion be the wind
That leads you through your days
And may conviction keep you strong
Guide you on your way
May there be many moments
That make your life so sweet
Oh, but more than memories

Chorus:

It's not living if you don't reach for the sky
I'll have tears as you take off
But I'll cheer as you fly...

Najdi svoje krídla

To je iba chviľka, čo sa ma držíš
planuješ, že nebo je tu pre nás
všechno príliš skoro sa rozvinie
toľko rôznych modlitieb sa budem modliť
ya všetko čo by so mal urobiť
ale najviac zo všetkého chcem vedieť,
či chodíš v v pravde
a či som ti nikdy nepovedala
chcem ťa poznať
sledovať ako rastieš


Modlím sa zato aby Boh ti naplnil srdce snami
aby viera dala ti odvahu
aby si smel urobiť veľké veci
som tu pre teba, čokoľvek život prinesie
tak nech moja láska dá ti korene
a pomôže ti nájsť svoje krídla



Smie vášeň byť vetrom
čo povedie ťa tvojimi dňami
presvedčenie ťa môže udržať silným
viesť ťa na tvojej ceste
môže tam byť veľa momentov
ktoré urobia tvoj život sladkým
Oh, však viac ako len spomienky

To nie je život ak nedosiahneš k oblohe
plakať budem, ak to vzdáš
však poteším sa ak poletíš...

utorok 17. júna 2008

I'm your man - song by Leonard Cohen




If you want a lover
I'll do anything you ask me to
And if you want another kind of love
I'll wear a mask for you
If you want a partner
Take my hand
Or if you want to strike me down in anger
Here I stand
I'm your man

If you want a boxer
I will step into the ring for you
And if you want a doctor
I'll examine every inch of you
If you want a driver
Climb inside
Or if you want to take me for a ride
You know you can
I'm your man

Ah, the moon's too bright
The chain's too tight
The beast won't go to sleep
I've been running through these promises to you
That I made and I could not keep
Ah but a man never got a woman back
Not by begging on his knees
Or I'd crawl to you baby
And I'd fall at your feet
And I'd howl at your beauty
Like a dog in heat
And I'd claw at your heart
And I'd tear at your sheet
I'd say please, please
I'm your man

And if you've got to sleep
A moment on the road
I will steer for you
And if you want to work the street alone
I'll disappear for you
If you want a father for your child
Or only want to walk with me a while
Across the sand
I'm your man

If you want a lover
I'll do anything you ask me to
And if you want another kind of love
I'll wear a mask for you

preklad:

Ak chceš milenca
urobím všetko o čo ma požiadaš.
A ak chceš iný spôsob lásky
budem sa kvôli Tebe pretvarovať.
Ak chceš priateľa
vezmi ma za ruku,
alebo ak ma chceš v zlostí udrieť
stojím tu.
Som Tvoj muž.

Ak chceš boxera
budem kvôli Tebe chodiť do ringu.
A ak chceš doktora
preskúmam na Tebe každú piaď.
Ak chceš vodiča
čakám vo vnútri,
alebo ak sa na mne voziť chceš
vieš, že môžeš
Som Tvoj muž

Ach, mesiac je tak jasný
Púta príliš tesné.
Šelma nechce spať.
Bežal som k tebe napriek sľubom,
ktoré sľúbil som a splniť nemohol.
Ach, ale muž nikdy nezíska späť ženu,
žobraním na kolenách.
Alebo priplaziť k tebe by som sa chcel,
a padnúť ti k nohám,
zavíjal by som nad tvojou krásou
ako rozvášnený pes.
A rozdriapal by som Tvoje srdce.
a plakal na tvojej prikrývke.
Chcel by som povedať prosím, prosím
Som Tvoj muž.

A ak usínaš
chvíľkami na ceste.
Budem namiesto Tebe riadiť.
Ak chceš pracovať na ulici sama
stratím sa.
Ak chceš otca pre svoje dieťa
či len chvíľku sa so mnou prechádzať
naprieč pláže
Som Tvoj muž.

Ak chceš milenca
urobím všetko o čo ma požiadaš.
A ak chceš iný spôsob lásky
budem sa pretvarovať
Pre Teba.

nedeľa 8. júna 2008

David Garrett "Csardas-Gypsy Dance"




When I was younger I arose on Gypsy music,
in a village I lived before often on dance parties
played Gypsy bands and so this kind of music
is so near to my heart.....
and so that this music can really to ripple all the nerves in my body:)

Keď som bola mladšia vyrastala som na Cigánskej muzike.
V dedinke, kde sme bývali často na zábavách vyhrávali
Cigánske kapely a preto je táto muzika tak blízka
môjmu srdcu...
a táto muzika dokáže skutočne rozohrať všetke žilky v mojom tele:)

sobota 7. júna 2008

June




some sweet fructus of this years I offer to you...
lot of views to beauty around us that I pick up,
by my every day´s walking with Danny....
you can also see some young of birds
that to early flipped or fell out of the nest.....

zopár tohoročných sladkých plodov Vám tu ponúkam,
veľa záberov na krásu okolo nás, ktoré som pozbierala
pre každodenných prechádzkach s Dannym...
môžete tu tiež vidieť zopár vtáčích mláďat,
ktoré priskoro vyleteli či vypadli zo svojich hniezd....

štvrtok 5. júna 2008

With Love - Rumi- S láskou

Thank to my friend Abuzuhri I  found the RUMI´s royal poems...I will try  slowly  to read and translate  some of them to my language, to bring them nearer also to my Slovak or Czech friends and visitors....




With love bitter things seem sweet
With love bits of copper are made gold
With love pains are as healing herbs
With love thorns become roses
With love vinegar becomes sweet wine
With love the scaffold becomes a bed
With love mishap seems good fortune
With love a prison seems a rose garden
Without love a garden is a desolate place
With love burning fire is pleasing light
With love the devil becomes an angel
With love hard stones melt like butter
Without love soft wax hardens like iron
With love poison turns into honey
With love lions are harmless as mice
With love wrath turns into mercy
With love the dead rises to life
With love the king becomes a slave


Vďaka môjmu priateľovi Abuzuhri som objavila RUMI-ho nádherné básne...Pokúsim sa ich pomaly čítať a prekladať do svojeho jazyka aby som ich priblížila aj mojím priateľom a návštevníkom zo Slovenska a Čiech...

S láskou

S láskou horké veci zdajú sa byť sladké
S láskou na zlato premení sa meď
S láskou  bolesť je ako liečivá bylina
S láskou na ružu premení sa trň
S láskou na sladké víno zmení sa ocot
S láskou šibenica sa zmení na posteľ
S láskou nešťastie zdá sa byť šťastnou náhodou
S láskou väzenie sa zdá byť rúžovou záhradou
Bez lásky záhrada je spustošené miesto
S láskou plajúci oheň je pôvabným svetlom
S láskou anjelom stáva sa diabol
S láskou kamene tvrdé mäknú sťa maslo
Bez lásky mäkký vosk stvrdne jak železo
S láskou jed premení sa na med
S láskou sťa myš neškodný zdá sa byť lev
S láskou na milosrdentvo zmení sa hnev
S láskou na život mení sa smrť
S láskou otrokom stáva sa kraľ...

streda 4. júna 2008

To Be By Your Side - Nick Cave




Across the oceans Across the seas,
Over forests of blackened trees.
Through valleys so still we dare not breathe,
To be by your side.

Over the shifting desert plains,
Across mountains all in flames.
Through howling winds and driving rains,
To be by your side.

Every mile and every year
for every one a little tear.
I cannot explain this, Dear,
I will not even try.

Into the night as the stars collide,
Across the borders that divide
forests of stone standing petrified,
To be by your side.

Every mile and every year,
For every one a single tear.
I cannot explain this, Dear,
I will not even try.

For I know one thing,
Love comes on a wing.
For tonight I will be by your side.
But tomorrow I will fly.

From the deepest ocean
To the highest peak,
Through the frontiers of your sleep.
Into the valley where we dare not speak,
To be by your side.

Across the endless wilderness where all
the beasts bow down their heads.
Darling I will never rest
till I am by your side.

Every mile and every year,
Time and Distance disappear
I cannot explain this.
Dear No, I will not even try.

For I know just one thing,
Love comes on a wing
and tonight I will be by your side.
But tomorrow I will fly away,
Love rises with the day
and tonight I may be by your side.
But tomorrow I will fly,
Tomorrow I will fly,
Tomorrow I will fly....


Tak byť na tvojej strane
Ponad oceány, ponad moria,
Ponad lesy zo sčernených stromov.
Skrz údolia, kde neodvážíme sa dýchať,
Tak byť na tvojej strane....

Nad posunujúcími sa púštnými pláňami,
Cez pohoria celé v plameňoch.
Ponad kvílivé vetry a vetrom hnané dážde,
Tak byť na tvojej strane....

Každou míľou a každým rokom
pro každú malú slzu.
Neviem ti to vysvetliť drahá,
dokonca to ani neskusím.

Do noci kde sa hviezdy skrižia,
Ponad hranice, ktoré rozdeľujú
lesy z skál stoja skamenelé,
Tak byť na tvojej strane....

Každou míľou a každým rokom
pro každú malú slzu.
Neviem ti to vysvetliť drahá,
dokonca to ani neskusím.

Pretože viem jednú vec,
Láska prilietá na krídlach.
Dnešnú noc budem na tvojej strane
Ale zajtra už poletím....

Od najhlbšího oceánu
k najvyššiemu vrcholu,
Ponad hranice tvojho spánku.
Do údolí kde sa neodvážíme rosprávať,
Tak byť na tvojej strane....

Naprieč nekonečnú divočinu
kde všetké beštie ukláňajú svoje hlavy.
Drahá, já si nikdy neodpočíniem
Kým som na tvojej strane...

Každou míľou a každým rokom
Čas a vzdialenosť sa rozplynie.
nedokážem ti to vysvetliť drahá
nie dokonca to ani neskusím...

Pretože viem jednú vec,
Láska prilietá na krídlach.
Dnešnú noc budem na tvojej strane
Ale zajtra už poletím...

Láska rastie dňom
dnes v noci smiem
stáť na tvojej strane.
Ale zajtra už poletím...
zajtra už poletím ...
zajtra už poletím....

Wild rose - Šipková ruža



As wild roses I'm ,
happy, free,
 and admiring,

 to all are given
my love,
gentle,
 beauty and smile out



My prickly prickles
as faith guardians
are cautioned,

before enemies,
wrath and un-love
are protected.


And when my time come,
and Autumn to red,
will
my fruits coloured
 
to alI  I will offering
armful of  my delicious
sweet-fruits...
(c)shipka

Šipková ruža

Sťa šípková ruža som,
šťastná, voľná,
 obdivujúca,

  a všetkým lásku,
nehu, krásu a smiech
rozdávajúca.

Pichľavé ostne
sťa záštita  verná
varujúca,
pred nepriazňou,
zlobou a neláskou
ochráňujúca.

Keď môj čas nadíde,
jeseň moje plody 
do ruda vyfarbí,

všetkým vám ponúknem
 náruč plnú sladkých,
šípiek voňavých.
(c)shipka