streda 30. apríla 2008

1. MAY 2008 -Global Love Day

Global Love Day

Love Begins With Me

May 1, 2008


Join people around the world in

Celebrating and Expanding

LOVE

We are one humanity on this planet.
All life is interconnected and interdependent.
All share in the Universal bond of love.
Love begins with self acceptance and forgiveness.
 
With tolerance and compassion we embrace diversity.
Together we make a difference through love.

BE A PART OF IT. SPREAD THE WORD.

www.thelovefoundation.com

globalloveday @thelovefoundation.com

The Love Foundation, Inc., P.O. Box 10114, Tampa, FL  33679-0114 USA
a 501(c)3 nonprofit organization


Celosvetový deň lásky

Láska začína mnou...

1. Máj . 2008


Spojenectvo ľudí na celom svete

Oslavujme a rozšírujme

LÁSKU

Sme jediné ľudské polokenia  na tejto planéte.
Všetok život je prepojený a vzájomne závislý.
Všetko podieľajúce sa na Univerzálnom púte lásky.
Láska začíva s vlastnou akceptáciou a odpustením.
S toleranciou a znášanlivosťou a súcitom môžeme objať odlíšnosť.
Spolu niečo znamenáme cez lásku.

BUĎ SÚČASŤOU ŠÍRENIA TÝCHTO SLOV.

www.thelovefoundation.com

globalloveday @thelovefoundation.com

 

nedeľa 27. apríla 2008

Some folklor music, songs, dances from Slovakia
Slovakia – a picturesque country of fertile lowlands and rugged mountains lies in the heart of Europe, where the cultures of the West and East meet with the cultures of the sunny South and neighboring North of Europe.

Rich in its natural beauties, historical and cultural sights, Slovakia is also very rich in national art and folk culture.

National songs, music, dances and costumes are manifold and diverse in every region, each filled with poetry and dynamic temperament.nedeľa 13. apríla 2008

Don´t give up! Nevzdávaj to!


This poem was written by my friend Kelly-Ann , which in her  young age 38-years has been  braving against very serious and insidious illness.
I´m very sad of it,  wherewith gotta on the outside also at of her inside fight. As far as you believe in healing, liberating power of cogitations, prayers, let us to wish her that she win  that  battle ....


As I lay here I try to heal myself

From the  ties that bind

To the invading that has captured my body

A tear drop hides as I think of what may come

Falling angel has layed her head down singing to me

Keep your spirit alive she says don't give in

Can't you see what you have to live for

I feel so ill and betrayed by life such a sin

Don't give up .......not on you or your dreams

She held my hand to give me strength again

I breathe in a new rainy day as I am one

I am thankful for another day to be alive!!

** Kelley Ann**

Túto báseň napísala moja priateľka Kelly-Ann , ktorá v svojom mladom veku 38-rokov čelí veľmi vážnej, zákernej chorobe.
Veľmi som smutná z toho s čím musí navonok aj vo svojom vnútri bojovať a pokiaľ veríte v liečivú, oslobodzujúcu silu myšlienky, motlitby, zaželajme jej aby svoj boj vyhrala.... 

Nevzdávaj sa! 

Ľahnúc si sem
 vyprostiť  sa skúšam,
Z okov  čo spútali  ma,
z nájazdu, čo tela sa mi zmocnil.
Kvapky sĺz tajne ukrývam, 
mysliac nato čo ešte len príde.
Padlý anjel hlavu sklonil 
a tíško mi spieva .
"Svojho ducha nažive si drž!"
 radí mi:"Svoj boj nevzdávaj!"
" Nevidíš, prečo musíš žiť?"
Tak slabá,  životom zradená sa cítim,
och bože, aký hriech...
"Nevzdávam sa!" 
Nie! pre teba, pre tvoje sny!
Za ruku ma chytil,
by silu mi zas dodal.
Vdychujem dáždivý  nový deň,
na znak súhlasu,
vďačná za každý ďalší deň,
ktorý mám pred sebou!!

 napísala : Kelly -An

preložila: Maja Shipka

streda 9. apríla 2008

Online translator HU-ENG

http://www.webforditas.hu/

Learn Dutch .:. Online Dutch Grammar Course

http://www.dutchgrammar.com/

Multilanguage dictionary between 34 languages

http://www.windictionary.com/
The multilanguage dictionary that performs translation between 34 languages. We have ambitious aims to build one of the largest and comprehensive dictionaries on the web. It is still under intensive development. We adding new features and improving existing algorithm. If you need any new feature, please don’t hesitate, let us now what you need and help us to improve this dictionary even better.
Below you can check possible translations. Select from menu your source language and application will show you all possible translations for that language.

* English
* Arabic
* Croatian
* Czech
* Danish
* Dutch
* German
* Greek
* French
* Estonian
* Esperanto
* Finnish
* Hebrew
* Italian
* Latin
* Latvian
* Lithuanian
* Norwegian
* Polish
* Persian
* Portuguese
* Romanian
* Russian
* Spanish
* Slovak
* Serbian
* Swedish
* Thai
* Turkish
* Ukrainian
* Yiddish
* Simplified Chinese
* Persian (Farsi)
* Japanese Kanji-Romaji
* Japanese Kana-Romaji
* Japanese Kanji-Kana
* Japanese Romaji-Kanji

pondelok 7. apríla 2008

Lessons of life


There was an Indian Chief who had four sons. He wanted his sons to learn not to judge things too quickly. So he sent them each on a quest in turn, to go and look at a pear tree that was a great distance away. The first son went in the Winter, the second in the Spring, the third in Summer, and the youngest son in the Fall. When they had all gone and come back, he called them together to describe what they had seen. The first son said that the tree was ugly, bent, and twisted. The second son said no, it was covered with green buds and full of promise. The third son disagreed; he said it was laden with blossoms that smelled so sweet and looked so beautiful, it was the most graceful thing he had ever seen. The last son disagreed with all of them; he said it was ripe and drooping with fruit, full of life and fulfillment.
The Chief then explained to his sons that they all were right, because they had each seen but only one season in the tree's life. He told them that you cannot judge a tree or a person by only one season. And that the essence of who they are and the pleasure, joy, and love that come from that life can only be measured at the end, when all the seasons are up. If you give up when it's Winter, you will miss the promise of Spring, the beauty of Summer, and the fulfillment of Fall.
Moral of the story:
Don't let the pain of one season destroy the joy of all the rest. Don't judge the life by one difficult season. Persevere through the difficult patches and better times are sure to come soon.
Live simply, love generously, care deeply, speak kindly...
and leave the rest to God!
Happiness keeps you sweet, trials keep you strong, sorrows keep you human, failures keep you humble, success keeps you glowing...
but only God keeps you going!

LEKCIE ZO ŽIVOTA

Bol raz jeden Indiánsky náčelník ktorý mal štyroch synov. Chcel aby sa jeho synovia naučili  neposudzovať veci príliš rýchle. Tak  ich postupne poslal na spiatočnú výpravu , ísť a pozrieť sa na hrušku ktorá bola poriadne vzdialená od nich. Prvý syn šiel v zime, druhý na jar, tretí v lete, a najmladší syn na jeseň. Keď  všetci poodchádzali a povracali sa naspäť, zavolal ich otec spolu aby mu popísali čo  videli. Prvý syn povedal , že strom bol škaredý, poohyňaný a poskrucaný. Druhý syn odporoval a rozprával o tom, ako bol strom pokrytý zelenými púčikmi a plný prísľubov. Tretí syn nesúhlasil; on rozprával o tom, že strom bol obťažkaný kvetmi ktoré tak nádherne voňali a vyzerali. Povedal, že to bolo niečo najpôvabnejšie čo kedy v živote videl. Štvrtý syn nesúhlasil s ostatnými; on rozprával, že strom bol ovešaný zrelým, lahodným  ovocím, plný života a životného naplnenia.
Náčelník potom vysvetlil svojím synom, že všetci mali pravdu, pretože  každý z nich videl strom v inom období jeho života. Povedal im, že nemôžu posudzovať strom alebo osobu iba v jednom období jeho žitia.  Skutočnú podstatu (esenciu) bytia ako aj potešenie, radosť, a lásku ktorá z ich bytia pochádza je možné posúdiť až na konci , keď sa všetke obdobia ich života vystriedajú. Ak sa vzdáte v zime, príjdete o prísľub jari, krásu leta, a naplnenia jesene.
Morálne poučenie z príbehu:
Nenechávajte aby bolesť jedného obdobia zničila radosť z celého zvyšku.
Nehodnoťte život podľa jedného obtiažneho obdobia.
Vytrvajte cez obtiažne chvíle a lepšie časy určite prídu onedlho.
Žite jednoducho, milujte veľkoryso, starajte sa hlboko, rozprávajte láskavo...  a ostatné ponechajte na  Bohovi!
Šťastie vás udržuje sladkým, skúšky vás udržujú silnými, starostí vás udržujú ľudskými, chyby vás udržujú byť pokornými a úspechy vás udržujú rozpálenými...  ale jedine Boh vás udržuje v chode!

piatok 4. apríla 2008

Paul Coelho´s storysI must live my favors

I must live all the favors God has given me today. A favor cannot be saved. There is no bank where one can deposit favors received, to be used in accordance with our will. If I do not make the most of these blessings, I shall lose them forever.
God knows that we are artists of life. One day he gives us a chisel for sculptures, another brushes and canvas, another a quill to write with. But we will never succeed in using chisels on canvas, or quills on sculptures. Each day has its own miracle. I must accept the blessings of today, to create that which is mine; if I do this with objectivity and without guilt, tomorrow I shall receive more.


Musím užiť moje láskavosti

Musím úžiť všetké láskavosti, ktoré mi  Boh nadelil pre dnešok. Láskavosti sa nemôžu ukladať.  Neexistuje nič také ako banka, kde by sa dali prijaté láskavostí ukladať aby mohli byť neskôr použité podľa môjho želania. Ak  nezužitkujem väčšinú z týchto požehnaní, môžem  ich stratiť navždy..

Boh vie, že my sme majstrami  života. Jedného dňa nám podá dláto pre sochy, ďalší zasa štetce a plátno, na ďalší zasa brko na písanie. Ale my nikdy nebudeme mať úspech pri použítí  dlata na plátne, alebo pri použití brka na sochy. Každý deň má svoj vlastný zázrak.  Musím akceptovať požehnania  dnešného dňa k vytvoreniu niečoho, čo pochádza odomňa; ak to urobím bez námietok a pocitu  viny,  zajtra môžem dostať viacej.

The meaning of truth

In the name of truth, the human race has committed its worst crimes. Men and women were burned. The culture of whole civilizations destroyed. Those who sought a different path were marginalized.
One of them was crucified, in the name of truth. But - before dying - he left behind a great definition of Truth.
It is not that which gives us certainties.
It is not that which gives us profundity.
It is not that which makes us do better than others.
It is not that which keeps us in the prison of prejudices.
Truth is that which gives us freedom. “Know the truth, and the truth shall make you free,” said Jesus.

Význam pravdy

V mene pravdy, ľudská rasa spáchala jej najhoršie zločiny. Muži a ženy boli upálení. Kultúra celých civilizácií boli zničené. Tí, ktorí hľadali rozdielné cesta boli ignorovaní.
Jeden z nich bol ukrížovaný  v mene pravdy. Ale  pred smrťou zanechal  ohromnú definíciu pravdy.
To nie je o tom,  čo nám  dáva istoty.
To nie je o tom,  čo nám dáva dôkladnosť.
To nie je o tom, čo nás robí lepšími ako sú iní,
To nie je o tom, čo nás  drží  v zajatí naších  predsudkov.
Pravda je to, čo nám  dáva nám slobodu. "Poznajte pravdu, a pravda vás vyslobodí.,"  povedal Ježiš.

Acting on impulse

Father Zeca, of the Church of Resurrection in Copacabana, tells that he was once in a bus, when suddenly he heard a voice telling him he must stand and preach the word of Christ there and then.
Zeca began talking to the voice: “I will look ridiculous, this is no place for a sermon”, he said. But something inside him insisted he must speak: “I am shy, please don’t ask this of me,” he implored.
The inner impulse persisted.
Then he remembered his vow - to give himself up to Christ’s will. He stood - terribly ashamed - and began speaking about the gospels. Everyone listened in silence. He looked at each of the passengers, and only one or two turned away. He said everything he felt, finished his sermon, and sat down again.
To this day he does not know what task he was fulfilling that day. But he is absolutely certain he was fulfilling a task.

Impulzívne konanie

Otec Zeca z cirkvi Zmŕtvychvstania v Copacabana, rozprával o tom, ako raz, keď bol v autobuse, keď zrazu počul hlas, ktorý mu prikazoval , že sa musí ihneď postaviť  a kázať tam Slovo Kristovo.
Zeca začal kázať slovami: " Možno budem vyzerať smiešný, pretože, toto tu nie je miesto pre kázeň". Ale niečo v jeho vnútri ho nútilo povedať: "Hanbím sa prosím, nežiadajte to odomňa" on prosil.
Skrytý impulz v ňom však  pretrvával.
Potom si  spomenul  na svoj  slávnostný sľub - vzdať sa sám Kristovej vôli. Stál tam, strašne sa hanbil  a začal hovoriť o evanjeliách. Každý v tichostí počúval . Prezeral si všetkých cestujúcich a iba jeden či dvaja sa odvrátili. Porozprával im všetko, čo cítil, dokončil svoju kázeň a znova sa usadil.
Dodnes  nevie Otec Zeca povedať akú úlohu v ten deň splnil, rozhodne  je však presvedčený, že splnil  úlohu.

All turns to dust

The feasts in Valência, Spain, have a curious ritual whose origins lie in the ancient community of carpenters.

During the entire year, craftsmen and artists construct giant sculptures in wood. On the week of the feast, they take these sculptures to the main square. People pass, comment, marvel and are moved by such creativity. Then, on St. Joseph’s day all these works of art - except one - are burned on a giant bonfire, watched by thousands of onlookers.
- Why so much work for nothing? - asked an Englishwoman beside me, as flames licked the sky.
- You too will come to an end one day - replied a Spanish woman. - Can you imagine if, at that moment, an angel asked God: “why so much work for nothing?”

Všetko sa zmeni na  prach .

Sviatky vo Valencii, v Španielsku, majú zaujímavý obrad , začiatky ktorého siahajú do starodávneho  spoločenstvo tesárov.
V priebehu celého roka, remeselníci a umelci tvoria obrovské sochy z dreva. V  týždni sviatkov  zoberú tieto sochy na hlavné námestie. Ľudia okolo nich prechádzajú, vyjadrujú sa k ním, obdivujú ich a sú  pohnutí takou tvorivosťou. Neskôr v deň svätého Jozefa  sa všetké tieto diela, okrem jedného spália na obrovskej hranici za účastí  tisíckami  divákov.
Prečo tak veľa práce ide navnivoč? -spýtala sa jedná Angličanka vedľa mňa, keď plamene oblízovali oblohu.
Vy tiež tak skončíte jedného dňa - odpovedal  jedná španielska žena. – Viete si predstaviť, žeby sa v tej chvíli anjel spýtal Boha: "Prečo tak veľa práce ide navnivoč?"


Begging for alms

Part of the training to become a Zen Buddhist monk consists of a practice known as takuhatsu - a pilgrimage to beg. As well as helping the monasteries which live off donations and forcing the disciple to be humble, this practice has another meaning: to purify the town he lives in.
This is because - according to Zen philosophy - the giver, the beggar and the alms themselves are part of an important chain of equilibrium.
He who begs does so because he is in need; but he who gives, acts in this way because he too is in need.
The alms serve as a link between these two necessities, and the town’s environment improves, since all were able to carry out actions which needed to take place.

Žobranie almužny.

Časť tréningu ako sa stať  buddhistickým mníchom pozostáva z nácviku známeho ako takuhatsu – žobravého putovania.  Ide o pomoc kláštorom, ktoré existujú  z darov,  vštepovanie disciplinovaností a a pokorností. Tento nácvik má aj iný význam a to očistiť  obec  v ktorej  žijú.
To všetko sa deje preto lebo  podľa budhistickej ZEN  filozofie - davanie, žobránie  a almužná sú navzajom časťami dôležitej reťaze rovnováhy.
Ten kto prosí  robí to preto, že je v núdzi; ale aj ten kto dáva, robí tak preto, lebo  je tiež v núdzi.
Almužny slúžia ako spojenie medzi týmito dvoma núdznými stavm.  Obecné prostredie  sa zlepší sa,  pokiaľ všetci budú schopní urobiť  činy, ktoré je bolo potrebné  uskutočniť.


source: http://paulocoelhoblog.com/

štvrtok 3. apríla 2008

Frank Sinatra-My Way
And now, the end is near;
And so I face the final curtain.
My friend, Ill say it clear,
Ill state my case, of which Im certain.

Ive lived a life thats full.
Ive traveled each and evry highway;
And more, much more than this,
I did it my way.

Regrets, Ive had a few;
But then again, too few to mention.
I did what I had to do
And saw it through without exemption.

I planned each charted course;
Each careful step along the byway,
But more, much more than this,
I did it my way.

Yes, there were times, Im sure you knew
When I bit off more than I could chew.
But through it all, when there was doubt,
I ate it up and spit it out.
I faced it all and I stood tall;
And did it my way.

Ive loved, Ive laughed and cried.
Ive had my fill; my share of losing.
And now, as tears subside,
I find it all so amusing.

To think I did all that;
And may I say - not in a shy way,
No, oh no not me,
I did it my way.

For what is a man, what has he got?
If not himself, then he has naught.
To say the things he truly feels;
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows -
And did it my way!

Moja cesta

A teraz, koniec je blízko;
A tak tu čelím poslednej záclone.
Môj priateľ, Povedal som to jasne,
budem trvať na svojom, v čom som si istý.

Žil som život, ktorý bol plný.
precestoval som úplne každú autostrádu;
A ešte, omnoho viac než iba to,
bola to moja cesta!

Žiaľov mal som zopár;
potom zas znova, niektoré stoja za zmienku.
Urobil som, čo urobiť som mal
a všetko som prekukol bez výnimiek.

Plánoval som každý zmapovaný smer;
Každý opatrný krok pozdĺž bočných ciest,
Ale ešte, omnoho viac než iba to
bola to moja cesta.

Áno, tam boli časy, som si istý, že si vedel
keď udkúsol som viac, než schopný som bol požuť.
Ale napriek tomu, keď boli pochybností,
zjedol som to a potom vyvrátil.
Stál som pred tým všetkým a vytrvál som,
bola to moja cesta.

Miloval som, smial som sa a kričal.
Malsom moju plnosť; môj podiel stratový.
A teraz, keď plače ustávajú,
Pokladám to všetko za také zábavné.

Myslím, že urobil som všetko to;
A môžem hovoriť, že nie v plachostí,
Nie, ach vôbec nie mne,
bola to moja cesta.

Preto, čo robí muža, čo má on dostať?
Ak nesvoj on je, tak nič nemá.
Povedať veci, ktoré úprimne cíti;
a nie slová toho, kto kľačí.
Záznam znázorňuje, že chytil som vietor,
bola to moja cesta!