pondelok 30. marca 2009

The Corbett Report

http://www.corbettreport.com
If we want know the TRUTH, if we want no be manipulated by official medial sources we have to seek another sources of information. Fortunately Internet is the "phenomenon" where we can find more and more true information like in the TV or newspapers which everyday feed us with lie information, which sows the seeds of hate and disturbances between people on all the world....

Ak chceme poznať PRAVDU, ak nechceme byť manipulovaní oficiálnymi mediálnymi zdroji, musíme sa pozrieť po iných zdrojoch.Našťastie "Internet" je "fenomén" kde môžeme nájsť viac pravdivých informácií ako v televízie či novinách ktoré nás každodenne kŕmia lživými informáciami, ktoré sejú semena nenávisti a nepokoja medzi ľuďmi na celom svete....

nedeľa 29. marca 2009

Zeitgeist: Addendum

http://video.google.com/videoplay?docid=7065205277695921912&hl=sk
"MY COUNTRY IS THE WORLD… AND MY RELIGION IS TO DO GOOD" -THOMAS PAINE (1737-1809)

"MOJA VLASŤ JE SVET...A MOJE NÁBOŽENSTVO JE KONAŤ DOBRO"
Tomas Paine (1737-1809)

štvrtok 19. marca 2009

Emotional independence“At the beginning of our life and again when we get old, we need the help and affection of others.
Unfortunately, between these two periods of our life,
when we are strong and able to look after ourselves,
we don’t appreciate the value of affection and compassion.
As our own life begins and ends with the need for affection,
wouldn't’t it be better if we gave compassion and love to others while we are strong and capable?”

The above words were said by the present Dalai Lama.
Really, it is very curious to see that we are proud of our emotional independence.
Evidently, it is not quite like that: we continue needing others our entire life,
but it is a “shame” to show that, so we prefer to cry in hiding.
And when someone asks us for help,
that person is considered weak and incapable of controlling his feelings.

There is an unwritten rule saying that “the world is for the strong”,
that “only the fittest survive.”
 If it were like that, human beings would never have existed,
because they are part of a species that needs to be protected for a long period of time.
Specialists say that we are only capable of surviving on our own after nine years of age,
whereas a giraffe takes only six to eight months, and a bee is already independent in less than five minutes.

We are in this world to continue – and will always continue – depending on others.
I depend on our dearest, life partners, friends, employers, colleges and so.....
We depend even on our enemies,
who help us to be always trained in the use of the sword.

Clearly, there are moments when this fire blows in another direction,
but we always ask ourselves: where are the others?
Have we  isolated ourselves too much?
Like any healthy person,  we all also need solitude and moments of reflection.

But we cannot get addicted to that.

Emotional independence leads to absolutely nowhere,
except to a would-be fortress, whose only and useless objective is to impress others.

Emotional dependence, in its turn, is like a bonfire that we light.

In the beginning, relationships are difficult.
In the same way that fire is necessary to put up with the disagreeable smoke ,
 which makes breathing hard, and causes tears to pour down one’s face.
However, once the fire is alight, the smoke disappears and the flames light up everything around us,
spreading warmth, calm, and possibly making an ember pop out to burn us,
but that is what makes a relationship interesting, isn't’t that true?

I began this column quoting a Nobel Peace Prize winner about the importance of human relationships.
I am ending with Professor Albert Schweitzer, physician and missionary, who received the same Nobel prize in 1952.

"All of us know a disease in Central Africa called sleeping sickness.
 What we need to know is that there is a similar disease that attacks the soul,
 and which is very dangerous, because it catches us without being noticed.
When you notice the slightest sign of indifference and lack of enthusiasm for your similar, be on the alert!”

"The only way to take precautions against this disease is to understand that the soul suffers,
and suffers a lot, when we make it live superficially. The soul likes things that are beautiful and profound”.

Citová závislosť

"Na začiatku a na konci našich životov potrebujeme pomoc a lásku iných.
Bohužiaľ  medzi týmito dvoma obdobiami našich životů,
keď sme silní a schopní sa sami o seba postarať,
nedoceňujeme veľmi hodnotu lásky a spolucítenia.
Tak ako náš život začína aj končí s potrebou lásky,
nebolo by lepšie keby sme rozdávali lásku a spolucítili s inými, kým sme ešte silní a výkonní?"

Hore povedané slová v súčastností povedal  Dalai Lama.
Skutočne je podivuhodné vidieť akí sme hrdí na našu emocionálnu- citovú  nezávislosť.
Zjavne to tak však nie je, pretože my naďalej potrebujeme pomoc iných počas celého nášho života,
hanbíme sa však to ukázať a preto uprednostňujeme  plakanie v  ukryte.
Keď nás niekto požiada o pomoc takúto osoba  považujeme za slabú a neschopnú ovládať svoje city.

Existuje nepísané  pravidlo, ktoré hovorí,  že
" svet patrí silným" a , že " iba najschopnejší preživajú" .

Ak by to bolo tak, ludské bytostí by nikdy nejestvovali,
pretože sú súčasťou  druhu. ktorý potrebuje byť ochraňovaný počas dlhšieho časového obdobia.
Hovorí sa, že ľudský jedinec je schopný prežiť sám
od 9-tích  rokov svojeho veku,

zatiaľ čo iné druhy napr.  žirafa je už samostatná zhruba okolo 6-8 mesiacov  a včela je už samostatná  v piatej minúte svojho života.

Na tomto svete aby sme tu aby sme pokračovali a vždy boli  závislí na iných.
závisíme od svojich blízkych, priateľov, životných partneroch, zamestnávateľoch, kolegoch atď.
Závisíme dokonca aj na svojich nepriateľoch,
ktorí nám pomáhajú  aby sme vždy vždy rástli a boli vycvičenými pre boj so životom.

Celkom iste sú chvíle, keď tento oheň fúka v inom smere proti nám  a vtedy sa pýtame kde sú ostatní?
 Máme sa príliš izolovať ?
Každy zdravý jedinec potrebuje chvíle samoty ale aj chvíle reflexie.

Nemôžeme sa však stáť na tom závislými.

Citová nezávislosť absolútne nikde nevedie,
 je to tzv. pseudo-opevnenie, ktorého jediným zbytočným  cieľom je zapôsobiť na iných.

Citová závislosť naopak je ako vatra, ktorou  my žiaríme.

Vzťahy vždy bývajú na začiatku  zložité.
Je to rovnako ako s ohňom, na začiatku tiež čmudí, nepríjemný dym nám sťažuje dýchanie a spôsobuje, že nám z neho slzy tečú dolu tvárou.
Avšak nakoniec keď oheň horí, dym zmizne a plamene ožiaria všetko vôkol nás,
rozdáva teplo, pokoj a eventuálne vytvorí žhavý uhlík, ktorí zapáli, oheň v nás.
To je to čo robí vzťah zaujímavým.  Nie je to pravda?

Na začiatku bol citovaný nositeľ Nobelovej ceny mieru v kategórii ľudských vzťahov Dalai- Lama
na koniec si tiež pripomenieme citát profesora Alberta Schweitzera, lekára a misionára, ktorý tiež dostal  Nobelovu cenu v roku 1952.

"Všetci poznáme nemoc ktorá sa objavilo v Strednej Afrike, ktorá sa volá spavá nemoc.
Mali by sme vedieť, že existuje podobné onemocnenie, ktoré zaútoči na dušu,
ktoré je velmi nebezpečné, pretože nás môže zasiahnuť bez toho aby sme to spozorovali.
Keď si všimneme sebemenšiu známku nedostatku záujmu ako aj nedostatku entuziazmu u seba, mali by sme byť v pohotovostí !"

"Jediný spôsob prevencie proti tomuto onemocneniu  je pochopiť,
že duša trpí a trpí naozaj veľa,  keď žijeme povrchne, plytko.
 Duša má rada veci, ktoré sú krásne a opravdivé".

source:http://www.warriorofthelight.com/engl/index.html

utorok 10. marca 2009

Monkey Economics

Rating:
Category:Other

Once upon a time a man appeared in a village and announced to
the villagers that he would buy monkeys for $10 each.

The villagers, seeing that there were many monkeys around, went
out to the forest and started catching them.
The man bought thousands at $10 and, as supply started to
diminish, the villagers stopped their effort. He next announced
that he would now buy monkeys at $20 each. This renewed the
efforts of the villagers and they started catching monkeys again.
Soon the supply diminished even further and people started going
back to their farms. The offer increased to $25 each and the
supply of monkeys became so scarce it was an effort to even find
a monkey, let alone catch it!

The man now announced that he would buy monkeys at $50 each!
However, since he h ad to go to the city on some business, his
assistant would buy on his behalf. In the absence of the man,
the assistant told the villagers: "Look at all these monkeys in the
big cage that the man has already collected. I will sell them to
you at $35 and when the man returns from the city, you can sell
them to him for $50 each."
The villagers rounded up all their savings and bought all the
monkeys for 700 billion dollars.
They never saw the man or his assistant again, only lots and
lots of monkeys!

Now you have a better understanding of how the WALL STREET
BAILOUT PLAN WILL WORK !!!!
It doesn't get much clearer than this.......

nedeľa 8. marca 2009

The energy of March

The energy of March  is very much like a flower.  There is a sense of breadth. 
A flower grows up and then it grows out, its petals unfold.  There is a sense in March  of petals unfolding, of something in bloom.  There is a sense of expansion and spreading but it is not the kind of expansion that people apply often to spiritual terms.
 It is not like expansion upward to the heavens or ethereal expansion, it is a very grounded expansion. 
That is the reason they are using the metaphor of the flower.  It is a sense that you are staying on the ground.  It is an expansion in the third dimension where more things become possible in every day life. 
If that is the energy, then the experiences you can expect in March  are likely the kinds of challenges that you can rise to -- challenges that are doable.
 March  is a great time to get things done.  It is useful to say yes this month as often as possible to as many things as possible. 
Do not overload yourselves, maintain a sense of discernment, and say no when it is the right time to say no – but recognize there is a general sense of yes this month.
 You can move, you can do, and you can accomplish more this month.  March is a great time to get things done......

more >>>>> http://www.akashictransformations.com/monthly_message.htm


 Marcová  energia

Marcová energia sa veľmi podobá kvetine. Znázorňuje pocit veľkorysostí.
Kvetina vyrastá do výšky, do šírky, rozvíjajú sa jeho okvetia. To je zmysel rozvíjania sa okvetí, niečoho v rozkvete. To je zmysel expanzie a rozširovania sa. Nie je to však ten druh expanzie, ktorý ľudia často aplikujú na spirituálne pojmy.
  Nie je to ani expanzia smerom hore k nebesiam či nadpozemská expanzia. Je to expanzia, ktorá sa drží pri zemi.
To je dôvodom, že pre jeho vyjadrenie sa používa kvetina. Dáva vám pocit, že stojíte pevne na zemi. Je to expanzia do tretej dimenzie v ktorej sú mnohé vecí možné každým dňom života.
Ak toto je Marcová energia, potom  skúseností, ktoré možno očakávať v marci sú pravdepodobne príležitostí a výzvy, ktoré vám pomáhajú rasť - príležitostí, ktoré sú realizovateľné.
  Marec je skvelý čas na to urobiť čo treba. Je užitočné povedať v tento mesiac "áno" tak často ako je to len možné, pre toľko vecí ako je to len možné.
Chráňte sa však pred preťažovaním. Udržiavajte si zmysel pre súdnosť a povedzte "nie" keď je  správny čas povedať nie.  Poznáte však že vo všeobecnom zmysle platí "áno" pre tento mesiac .
  Môžete sa hýbať, môžete si robiť a uskutočniť veľa cez tento mesiac. Marec je skvelé obdobie to urobiť ......

Two Hearts

Rating:
Category:Other


A man has a heart attack and is brought to the hospital ER. The doctor tells him that he will not live unless he has a heart transplant right away. Another doctor runs into the room and says, "You're in luck, two hearts just became available, so you will get to choose which one you want. One belongs to an attorney and the other to a social worker".

The man quickly responds, "The attorney's."

The doctor says, "Wait! Don't you want to know a little about them before you make your decision?"

The man says, "I already know enough. We all know that social workers are bleeding hearts and the attorney's probably never used his. So I'll take the attorney's!"

utorok 3. marca 2009

First day of spring"The first day of spring is one thing,

and the first spring day is another. 
The difference between
them is sometimes as great as a month."

-  Henry Van Dyke