nedeľa 22. februára 2009

News Swindle

Rating:
Category:Other
A newsboy was standing on the corner with a stack of papers, yelling, "Read all about it. Fifty people swindled! Fifty people swindled!"

Curious, a man walked over, bought a paper, and checked the front page. Finding nothing, the man said, "There's nothing in here about fifty people being swindled."

The newsboy ignored him and went on, calling out, "Read all about it. Fifty-one people swindled!"

nedeľa 15. februára 2009

Thoughts From Within - Woody Harrelson
THOUGHTS FROM WITHIN

I sometimes feel like an alien creature

for which there is no earthly explanation

Sure I have human form

walking erect and opposing digits,

but my mind is upside down.

I feel like a run-on sentence

in a punctuation crazy world.

and I see the world around me

like a mad collective dream.


An endless stream of people

move like ants from the freeway

cell phones, pc's, and digital displays

"In Money We Trust,"

we'll find happiness

the prevailing attitude;

like a genetically modified irradiated Big Mac

is somehow symbolic of food.


Morality is legislated

prisons over-populated

religion is incorporated

the profit-motive has permeated all activity

we pay our government to let us park on the street

And war is the biggest money-maker of all

we all know missile envy only comes from being small.


Politicians and prostitutes

are comfortable together

I wonder if they talk about the strange change in the weather.

This government was founded by, of, and for the people

but everybody feels it

like a giant open sore

they don't represent us anymore

And blaming the President for the country's woes

is like yelling at a puppet

for the way it sings

Who's the man behind the curtain pulling the strings?


A billion people sitting watching their TV

in the room that they call living

but as for me

I see living as loving

and since there is no loving room

I sit on the grass under a tree

dreaming of the way things used to be

Pre-Industrial Revolution

which of course is before the rivers and oceans, and skies were polluted


before Parkinson's, and mad cows

and all the convoluted cacophony of bad ideas

like skyscrapers, and tree paper, and earth rapers

like Monsanto and Dupont had their way

as they continue to today.


This was Pre-us

back when the buffalo roamed

and the Indian's home

was the forest, and God was nature

and heaven was here and now

Can you imagine clean water, food, and air

living in community with animals and people who care?


Do you dare to feel responsible for every dollar you lay down

are you going to make the rich man richer

or are you going to stand your ground

You say you want a revolution

a communal evolution

to be a part of the solution

maybe I'll be seeing you around.Myšlienky zvnútra

Niekedy sa cítim sťa cudzie stvorenie,
pre ktoré žiadný výklad možný nie je,
iste ľudskú formu tú mám
vzpriamená chôdza a nepriateľ číslic,
no moje vedomie to je hore nohami.
Cítim sa ako bežiaci výrok
v tomto doslovne bláznivom svete.
a vidím svet vôkol seba
sťa šialený kolektívny sen.


Nekonečný prúd ľudí
hýbe sa sťa mravce na diaľnici
mobily, počítače a digitálne displeje
" V moc peniazi my veríme"
nájdeme šťastie
prevládajúcu pozíciu;
ako geneticky modifikované vyhorené Big Maky
čo symbolom potravín akosi je.
Morálka schválená
preplnené väznice
imtenpletované náboženstvo .
Zisková pohnútka všetkým sa prelína
mašej vláde by parkovať sme mohli na ulici platíme
Vojna zo všetkých najväčší peniazi tvorca je,
že strela závisti len z pocitu málosti pochádza to známe je nám.


Politici a prostitútky
pohodlné sú pospolu.
Rád by som vedel či hovoria o divných zmenách v počasí.
Táto vláda vznikla "s" "z" a "pre" ľudí
ale každý ich vníma
ako obrovský otvorený vred,
ktorý už nereprezentuje nás.
Viniť prezidenta za utrpenie krajiny
to je ako revať na handrovú bábku
za to ako spieva,
kto ten muž je však za oponou čo poťahuje nitky?


Miliarda ľudí sedí a čumí na telku
v miestnosti, ktorú obývačkou volajú
lež čo sa mňa týka
ja vnímam žitie ako lásku,
keď však pre lásku izba nie je,
sedím v tráve pod stromom,
snívam o tom aké veci bývali.

Pred priemyselnou revolúcia
predtým než rieky, oceány, oblohy boli znečistené
pred Parkinsonovou chorobou a chorobou šialených kráv
všetky spletité kakofónie zlých nápadov
ako mrakodrapy a papier zo stromov a znásilnenie Zeme
ako Monsanto a Dupont mali svoju cestu
ako pokračujú v nej do dnešku.


To bolo pred nami,
skôr keď byvolí sa potulovali tu.
Domovom Indiánov
bol les a Bohom príroda
a Nebo bolo tu a teraz.
Viete si predstaviť čistú vodu, jedlo a vzduch
žitie v spoločenstve so zvierat ľudi, ktorým na vás záleži?


Trúfate si cítiť zodpovednosť za každý uložený dolár
by bohatý ľudia boli ešte bohatší
alebo chystáte sa stáť pevne na zemi
Vravíte, že revolúciu chcete
všeobecný vývoj
byť súčasťou riešenia
možno vás uvidím v mojom okolí....

piatok 13. februára 2009

Happy Valentine day friends....


Valentines are people who
Are willing to be flowers,
Letting us enjoy their beauty
Even if for hours.
No Valentine hides from the sun,
Though sometimes lost in light.
If you love them, they just open,
Not unhappy to be woken
Even in the night.


Happy Valentine day dear friends


utorok 10. februára 2009

Weddings and Funerals

Rating:
Category:Other


Old aunts used to come up to me at weddings, poking me in the ribs and cackling, telling me, "You're next."

They stopped after I started doing the same thing to them at funerals.

sobota 7. februára 2009

The Less You Know, The More You Make

Rating:
Category:Other
"Salary Theorem" states that
"Engineers and Scientists can never earn as much
as Business Executives and Sales People."

This theorem can now be supported by a mathematical equation
based on the following two postulates:
1. Knowledge is Power.

2. Time is Money.
As every engineer knows:

Power = Work / Time

Since:

Knowledge = Power
Time = Money


It follows that:

Knowledge = Work/Money.

Solving for Money, we get:

Money = Work / Knowledge.

Thus, as Knowledge approaches zero,
Money approaches infinity,
regardless of the amount of work done.


Conclusion:

The less you know, the more you make.

štvrtok 5. februára 2009

Heaven and Hell

A man, his horse and his dog were traveling down a road. When they were passing by a gigantic tree, a bolt of lightning struck and they all fell dead on the spot.

But the man did not realize that he had already left this world, so he went on walking with his two animals; sometimes the dead take time to understand their new condition...

The journey was very long, uphill, the sun was strong and they were covered in sweat and very thirsty. They were desperately in need of water. At a bend in the road they spotted a magnificent gateway, all in marble, which led to a square paved with blocks of gold and with a fountain in the center that spouted forth crystalline water.

The traveler went up to the man guarding the gate.

“Good morning.”

“Good morning,” answered the man.

“What is this beautiful place?”

“This is heaven.”

“How good to have reached heaven, we’re ever so thirsty.”

“You can come in and drink all you want.”

And the guard pointed to the fountain.

“My horse and my dog are thirsty too.”

“So sorry, but animals aren’t allowed in here.”

The man was very disappointed because his thirst was great, but he could not drink alone; he thanked the man and went on his way. After traveling a lot, they arrived exhausted at a farm whose entrance was marked with an old doorway that opened onto a tree-lined dirt road.

A man was lying down in the shadow of one of the trees, his head covered with a hat, perhaps asleep.

“Good morning,” said the traveler.

The man nodded his head.

“We are very thirsty - me, my horse and my dog.”

“There is a spring over in those stones,” said the man, pointing to the spot. “Drink as much as you like.”

The man, the horse and the dog went to the spring and quenched their thirst. Then the traveler went back to thank the man.

“By the way, what’s this place called?”

“Heaven.”

“Heaven? But the guard at the marble gate back there said that was heaven!”

“That’s not heaven, that’s hell.”

The traveler was puzzled.

“You’ve got to stop this! All this false information must cause enormous confusion!”

The man smiled:

“Not at all. As a matter of fact they do us a great favor. Because over there stay all those who are even capable of abandoning their best friends...”


source: http: www.warriorofthelight.com

Nebo a peklo     

    
Muž so svojím kôňom a psom putovali pozdĺž cesty.
Keď prechádzali popri obrovskom strome udrel blesk a oni všetci na mieste ostali mrtví.

 Lež muž si neuvedomil, že už opustil tento svet a tak pokračoval ďalej v  prechádzke aj so svojimi dvoma zvieratami; niekedy smrť poskytne čas nato aby zomreli pochopili svoj nový stav ...
Cesta bola veľmi dlhá, do kopca, slnko silne pálilo a všetci boli spotení a veľmi smädní.  Zúfalo potrebovali vodu.
V zákrute cesty zbadali nádhernú bránu , celú z mramora, ktorá viedla k štvorcu  vydláždenému zlatými kameňmi s fontánou v strede z ktorej striekala kryštaľová voda.

Muž pristúpil k mužovi, ktorý strážil bránu.
"Dobré ráno."
"Dobré ráno," odpovedal muž.
"Čo je to za krásne miesto?"
"To je nebo."
"Ako dobre, že sme dorazili do neba, my sme stále tak smädní."
"Môžete prísť bližšie a napiť sa koľko chcete."
Strážnik ukázal na  fontánu.
"Môj kôň a pes sú tiež smädní."
"Ľutujem ale zvieratám sa tu nepovoľuje vstup."

Muž bol veľmi sklamaný, pretože mal veľký smäd  ale nemohol piť sám preto sa poďakoval strážnikovi a šiel svojou cestou.
Po dlhej ceste vyčerpaní dorazili k farme ktorej vchod bol orámovaný starou drevenou bránou, ktoré sa otvárali k stromami olemovanej špinavej ceste.
V tieni jedného zo stromov ležal muž s hlavou prikrytou klobúkom akoby spal.
"Dobré ráno," pozdravil cestovateľ.
Muž iba přikývl mu hlavou.
"Sme veľmi smädní - já, môj kôň a môj pes."

"Tam je pramienok za týmito kameňmi," povedal muž, ukazujúc na to mieste.  "
Napite sa koľko chcete."

 Muž, kôň a pes prišli k pramienku a uhásili svoj smäd.
Potom sa cestovateľ vrátil a poďakoval mužovi.
"Mimochodom ako sa volá toto miesto?" "Nebo".
"Nebo?
Ale strážnik pri mramorovej bráne nám povedal, že tam je nebo! "
"To nebolo nebo ale peklo."
Cestovateľ bol zmätený.
"Máli by ste to zastaviť!
Všetky tieto nepravdivé informácie, musia vyvolať obrovský zmätok! "
Muž sa usmial:
"Vôbec nie.
V skutočnosti nám robia veľkú láskavosť.
” Pretože tam zostávajú všetci, ktorí sú schopní sa vzdať svojich najlepších priateľov....." 

streda 4. februára 2009

New Twins

Rating:
Category:Other

Eve: "Did you hear the latest about Jane Simmons who lives over on the next block? "

Sheli: " No, what about her?"

Eve: "She had triplets. Then not two weeks later, she had twins."

Sheli: "That's Impossible.! How did it happen?"

Eve: "One of the triplets got lost."

Jana Kirschner - Pokoj v dusi (Slavik 2008)
Title song to new Slovak film : The peace in the soul
Titulná pieseň k novému slovenského filmu: Pokoj v duši.


Dolinami cesta úzka,
nekľudná pieseň nechce ustáť.
Utíchol les, osirel háj, milému svojmu zbohom dnes daj.

Ref:Ak súdiť ťa chcú, nech súdia len,
tých čo neprajú pokoj duši boľavej.
Ak súdiť ťa chcú, nech vinia mňa,
to čo potajme nosím v srdci, nespália,
čo život rozdelí, smrť spojí na veky.

Aaaaaa.....

Škovránok hlávku k zemi kloní,
umrela pieseň na jabloni,
utíchol les, osirel háj, milému svojmu zbohom dnes dám.

Ref:

Aaaaaa.....

Nevolám ťa k sebe milý, nech ťa môj hlas nepomýli,
utíchol les osirel háj, na cestu dnes zbohom ti dám.

utorok 3. februára 2009

Jana Kirschner - ŽIENKA DOMÁCA
Jana Kirschner is not only a beautiful finalist of Miss Slovakia also a very talented young singer. She's got quite a few albums under her belt and here is one of her first and the most popu...


nechcem byť žienka domáca
a už vôbec nechcem vydať sa
nechcem byť žena a mať stres
nechcem mať muža a deti päť

nechcem sa správať rozumne
a všetkým mužom vravieť nie
a každú stredu byť v spolku žien
to nie je pre mňa to je zlý sen

žiť ako kvietok umelý
a čakať kým ma niekto opelí
byť milá a dobrá, to radšej nie-
dúfam, že sa mi to nestane

®: ty chceš a ja nie
veď žiť s tebou to je umenie
nechcem žiť s tebou ale bez teba nie

nechcem sa snažiť o stošesť
aj tak to s tebou nehne
tak čo chceš…
nechcem byť pri tom keď pôjdeš za inou
a so susedou plakať nad vínom
jedného dňa si mladú dovezieš
a mňa do domova dôchodcov odvezieš
a každú stredu v spolku žien
to nie je pre mňa to je zlý sen

2 x ®:

George and Moses

Rating:
Category:Other
George B., in an airport lobby, noticed a man in a long flowing white robe with a long flowing white beard and flowing white hair. The man had a staff in one hand and some stone tablets under the other arm.

George B. approached the man and inquired, "Aren't you Moses."

The man ignored George W. and stared at the ceiling.

George W. positioned himself more directly in the man's view and asked again, "Aren't you Moses".

The man continued to peruse the ceiling.

George W. tugged at the man's sleeve and asked once again, "Aren't you Moses".

The man finally responded in an irritated voice, "Yes I am".

George W. asked him why he was so uppity and the man replied, "The last time a bush spoke to me I ended up spending forty years in the wilderness".

pondelok 2. februára 2009

Happy Hungarian watchmaker


I have got an unique digital Peace gift
the collection of real-life Happiness
wisdom tales written by Hungarian author
Julian Kalmar "The happy Hungarian watchmaker"
and I allowed to myself translate them
to slovak language.


Sitting still

Can you imagine living happily no matter what happens? Thirty-eight years
ago, a great master craftsman began teaching me how to do this.
Unbelievably, it took me 36 years to truly appreciate his enormous gift.
In 2002, a back injury sentenced me to living in bed 22 hours a day. I lost my business, a 6-figure income, and the ability to move about freely.
When a
friend asked me how I could still be so happy, the value of the master’slessons snapped into focus: It had never occurred to me to be unhappy!
The master, an old-world Hungarian watchmaker, began my lessons when I was four. He granted me the privilege of sitting beside him as he repaired watches and clocks.
My first happiness lesson was to sit quietly, without distracting him from his delicate repairs.
Amazingly, I succeeded almost without trying, for as the master worked something magical happened.
A great love and peace filled the workshop, and

I fell into the deafening silence that surrounded him.
As I focused on his work, my stillness on the outside was soon reflected bystillness on the inside.
 All sense of misfortune, stress, and unhappiness melted

away.
The master taught me that focusing on your tasks destroys negative emotions.
Negativity thrives when you focus on what’s wrong.
Focusing on your tasks

suffocates the negatives by stilling your thoughts.
Focusing also improves the quality of your work,
brings satisfaction in a job
well done, and eventually profound joy.


Dostala som jedinečný digitálný mierový darček
zbierku poviedok zo skutočne šťastného
a múdreho života napísanej maďarským autorom
Julianom Kalmárom  "Šťastný maďarský hodinár",
a dovolila som si ich preložíť do slovenského jazyku.Pokojne sedieť 

Dokážete si predstaviť, žiť šťastne bez ohľadu na to, čo sa deje? Pred tridsiatimi ôsmimi rokmi  veľký majster remeselník ma začal učiť ako to urobiť. 
Neuveriteľne, trvalo mi to 36 rokov skutočne oceniť tento
jeho obrovský dar. 
V roku 2002 pre zranenie chrbtice som bol  odsúdený žiť v posteli 22 hodín denne.
Prišiel som o svoje podnikanie, o 6-ciferný príjem
a  o schopnosť voľne sa pohybovať .
Keď  sa ma priateľ spýtal ako som mohol byť dokonca pritom aj šťastným,  ukázala sa skutočná hodnota majstrovho učenia :
  Ešte sa mi nikdy nestalo aby som bol nešťastný! 
Majster starý maďarský hodinár,
začal ma učiť, keď som  mal iba štyri roky.
Daroval mi to privilégium sedieť vedľa neho,
kým on opravoval  hodiny a hodinky. 
Moja prvá lekcia šťastia  bola sedieť ticho,
bez vyrušovania ho pri jeho  jemných opravách. 
Úžasne sa mi to darilo takmer bez pokusov,
pretože, kým majster pracoval  stalo sa niečo magické.
Obrovská láska a pokoj naplnili  dielňu, 
upadol som do hlbokého ticha, ktoré ho obkľúčovalo. 
Ako som sa sústredil na jeho prácu moje ticho zvonku
sa čoskoro odrazilo aj na vnútornom tichu.
Všetke pocity nešťastia, napätia a smútku sa odplavili
preč. 
Majster ma naučil že sústredenie sa na svoje úlohy odstrání negatívne emócie. 
Negatívností sa darí, keď sa sústreďujete nato čo je zle.
Zameranie sa na vaše úlohy 
udusí vašu negatívnosť a zároveň utíši vaše myšlienky. 
Sústredenie tiež zlepší kvalitu vašej práce
a prináša uspokojenie z dobre vykonanej práce 
  a nakoniec aj hlbokú vnútornú radosť.

The Three Laws of Secure Computing

Rating:
Category:Other
1) Don't buy a computer.

2) If you do buy a computer, don't plug it in.

3) If you do plug it in, sell it and return to step 1.

...or make so as the picture show.....