utorok 27. mája 2008

Encourage and build each other up…

 
I found this thoughts on pages of one of my friends,  this thoughts   captured me very strongly, so I want to share them with you my friends and visitors...
THOUGHTS:

We were designed  to live in relationship with others.

We have to help each other grow.

None of us will reach our highest potential by ourselves.

We need people in our lives to encourage us,

and we need to encourage the people in our lives and help them reach their potential.

The word “encourage” means to “urge forward.”

Many times you can see things in other people that they don’t see themselves.

You can see their strengths and talents.

You can see that God has a special plan for them even though

they may be going through a difficult time.

Don’t assume that people see what you see in them.

Take a moment and encourage them either with a kind word or a simple note.

There might be a special gift you can give that will remind them of their goal or dream.

In whatever way you can, urge the people in your life to keep moving forward.

If you’ll be a people builder and help others fulfill their dreams,

it will help you fulfill your dreams also,

and you’ll live in blessing all the days of your life.


PRAYER:

Father in heaven, thank You for the people
You have placed in my life.
Help me build them up and find creative ways
to urge them forward to Your glory.

 Amen.

Našla som  tieto myšlienky na stránke jedného z mojích priateľov a keďže ma tieto myšlienky silne zaujali, rozhodla som sa podeliť sa o ne a sdieľať ich spolu s Vami milý priatelia a návštevníci....

preto sa povzbudzujte a  dotvárajte navzájom  …" ( Thessalonians 5:11).

MYŠLENKY:  

Boli sme stvorení  aby sme žili  vo vzťahoch s inými ľuďmi.
Našou úlohou je navzájom si pomáhať aby sme rástli. 
Nikdo z nás nedosiahne  nejvyššiej úrovne sám osebe.
 
Potrebujeme ľudí v našich životoch, aby nás povzbudzovali;

a tiež potrebujeme povzbudzovať ľudí  v našich životoch
a pomôcť im pri dosiahnutí ich potenciálu.
Pod slovom  "povzbudiť" sa myslí "poháňať dopredu".
Často môžete vidieť na iných ľuďoch veci, ktoré oni na sebe nevidia.
 
My môžeme vidieť ich silu a talent.
 
My môžete postrehnuť,
že Boh má
s nimi zvláštny zámer,  aj keď  musia prechádzať  ťažkým obdobím.
Nepokladajme za samozrejme, že ostatní ľudia musia vidiet to čo my v nich vidíme.
 
Venujme  im chvíľku z nášho života, povzbuďme ich buď milým slovom
alebo jednoduchým znamením.

To by mohlo  byť pre nich zvláštným darom, ktorý by im  pripomínal ich cieľ alebo sen.
Akýmkoľvek spôsobom  môžeme,
 naliehať na ľudí vo naších životoch
aby vytrvali v svojom postupe vpred.
Ak my budeme spolutvorcami iných ľudí a pomôžete im  plniť ich sny,
  
splnia sa tiež naše sny,
 a  budeme žít v požehnaní po všetké dní nášho života.

 

MODLITBA:  

Otec v nebesiach,  
ďakujem ti za ľudí, ktorých si umiestnil do mojeho života.
Pomôž mi
   pretvoriť ich a najsť tvorivý spôsob
ako ich priviesť vpred ku ich sláve.
 

Amen.

Barbra Streisand - One Day
Streisand at her finest hour, infusing the full spectrum of her unique tonal quality into the hopefulness of the song. Barbra Streisand and other musical instruments, indeed!

One day
The fields will be green
And one day
The skies will be blue
And one day
The rivers will
be bright silver
ribbons
Running round the hills
Quiet hills

You'll see
One day
The rains will be soft
And one day
The winds will be sweet
Oh sweeter than springtime
And the whisper of
lilac, apple, pine
and pear
Will fill the air

And one day
A child full of wonder
Won't fear the dark
sound of thunder
No dreams of danger
When a soldier is a stranger
>From a distant time
Distant world

Barbra Streisand v jej najlepších èasoch. Plné spektrum svojej jedineènej hlasovej kvality vkladá do vyjadrenia nádeje plností tejto piesne. Barbra Streisand a ďalšie hudobné nástroje, skutočne!


On that morning
You stand
with tomorrow
Safe in your hand
That will be the day

Jedného dňa
polia sa budú zelenať,
jedného dňa
obloha bude belasá.
Jedného dňa
rieky budú
jasne strieborné,
stružky vinúce sa
vôkol kopcov ,
pokojných kopcov.

Potom uvidíš
jedného dňa,
dážď bude jemný,
jedného dňa,
vetry budú sladké,
oh, sladšie sťa jarný čas ,
vôňa orgovánu,
jabloní, sosien a hrušiek
naplní ovzdušie.

Jedného dňa
dieťa plné údivu,
tmy sa nebude báť ,
ani burácania hromu.
Žiadne sny o nebezpečí ,
keď vojak je cudzia osoba,
zo vzdialeného času,
vzdialeného sveta.

V toho ráno
ty vstaneš
so zajtrajškom
Istota v tvojich rukách
To bude ten deň

piatok 9. mája 2008

WHAT TREE DID YOU FALL FROM? Z AKÉHO STROMU SI SPADOL?


Hello everyone! Hope you're doing well. I got this  this from one friend  of mine  and thought I should post it here for those who haven't read it yet. Also for all treehuggers to know what exactly is their tree......mine is ASH TREE...It's fun and pretty accurate, I think.

WHAT TREE DID YOU FALL FROM?
Find your birthday and then find your tree. This is really cool and somewhat accurate. Find your tree below and see what you are like...

Dec 23 to Jan 01
Apple Tree
Jan 01 to Jan 11
Fir Tree
Jan 12 to Jan 24
Elm Tree
Jan 25 to Feb 03
Cypress Tree
Feb 04 to Feb 08
Poplar Tree
Feb 09 to Feb 18
Cedar Tree
Feb 19 to Feb 28
Pine Tree
Mar 01 to Mar 10
Weeping Willow Tree
Mar 11 to Mar 20
Lime Tree
Mar 21 (only)
Oak Tree
Mar 22 to Mar 31
Hazelnut Tree
Apr 01 to Apr 10
Rowan Tree
Apr 11 to Apr 20
Maple Tree
Apr 21 to Apr 30
Walnut Tree
May 01 to May 14
Poplar Tree
May 15 to May 24
Chestnut Tree
May 25 to Jun 03
Ash Tree
Jun 04 to Jun 13
Hornbeam Tree
Jun 14 to Jun 23
Fig Tree
Jun 24 (only)
Birch Tree
Jun 25 to Jul 04
Apple Tree
Jul 05 to Jul 14
Fir Tree
Jul 15 to Jul 25
Elm Tree
Jul 26 to Aug 04
Cypress Tree
Aug 05 to Aug 13
Poplar Tree
Aug 14 to Aug 23
Cedar Tree
Aug 24 to Sep 02
Pine Tree
Sep 03 to Sep 12
Weeping Willow Tree
Sep 13 to Sep 22
Lime Tree
Sep 23 (only)
Olive Tree
Sep 24 to Oct 03
Hazelnut Tree
Oct 04 to Oct 13
Rowan Tree
Oct 14 to Oct 23
Maple Tree
Oct 24 to Nov 11
Walnut Tree
Nov 12 to Nov 21
Chestnut Tree
Nov 22 to Dec 01
Ash Tree
Dec 02 to Dec 11
Hornbeam Tree
Dec 12 to Dec 21
Fig Tree
Dec 22 (only)
Beech Tree


TREES (in alphabetical order)
Apple Tree (Love) -- quiet and shy at times, lots of charm, appeal, And attraction, pleasant attitude, flirtatious smile, adventurous, sensitive, loyal in love, wants to love and be loved, faithful and tender partner, very generous, many talents, loves children, needs affectionate partner.
Ash Tree (Ambition) -- extremely attractive, vivacious, impulsive, demanding, does not care for criticism, ambitious, intelligent, talented, likes to play with fate, can be very egotistic, reliable, restless lover, sometimes money rules over the heart, demands attention, needs love and much emotional support.
Beech Tree (Creative) -- has good taste, concerned about its looks, materialistic, good organization of life and career, economical, good leader, takes no unnecessary risks, reasonable, splendid lifetime companion, keen on keeping fit (diets, sports, etc.).
Birch Tree (Inspiration) -- vivacious, attractive, elegant, friendly, unpretentious, modest, does not like anything in excess, abhors the vulgar, loves life in nature and in calm, not very passionate, full of imagination, little ambition, creates a calm and content atmosphere.
Cedar Tree (Confidence ) -- of rare strength, knows how to adapt, Likes unexpected presents, of good health, not in the least shy, tends to look down on others, self-confident, a great speaker, determined, often impatient, likes to impress others, has many talents, industrious, healthy optimism, waits for the one true love, able to make quick decisions.
Chestnut Tree (Honesty) -- of unusual stature, impressive, well-developed sense of justice, fun to be around, a planner, born diplomat, can be irritated easily, sensitive of others feelings, hard worker, sometimes acts superior, feels not understood at times, fiercely family oriented, very loyal in love, physically fit.
Cypress Tree (Faithfulness) -- strong, muscular, adaptable, takes What life has to give but doesn't necessarily like it, strives to be content, optimistic, wants to be financially in dependent, wants love and affection, hates loneliness, passionate lover which cannot be satisfied, faithful, quick-tempered at times, can be unruly and careless, loves to gain knowledge, needs to be needed.
Elm Tree (Noble-mindedness ) -- pleasant shape, tasteful clothes, Modest demands, tends not to forgive mistakes, cheerful, likes to lead but Not to obey, honest and faithful partner, likes making decisions for others, noble-minded, generous, good sense of humor, practical.
Fig Tree (Sensibility ) -- very strong minded, a bit self-willed, honest, loyal, independent, hates contradiction or arguments, hard worker when wants to be, loves life and friends, enjoys children and animals, sexually oriented, great sense of humor, has artistic talent and great intelligence.
Fir tree (Mysterious) -- extraordinary taste, handles stress well, loves anything beautiful, stubborn, tends to care for those close to them, hard to trust others, yet a social butterfly, likes idleness and laziness after long demanding hours at work, rather modest, talented, unselfish, many friends, very reliable. Extremely intelligent. Loves life.
Hazelnut Tree (Extraordinary ) -- charming, sense of humor, very demanding but can also be very understanding, knows how to make a lasting impression, active fighter for social causes and politics, popular, quite moody, sexually oriented, honest, a perfectionist, has a precise sense of judgment and expects complete fairness.
Hornbeam Tree (Good Taste) -- of cool beauty, cares for its looks and condition, good taste, is not egoistic, makes life as comfortable as possible, leads a reasonable and disciplined life, looks for kindness and acknowledgment in an emotional partner, dreams of unusual lovers, is seldom happy with its feelings, mistrusts most people, is never sure of its decisions, very conscientious.
Lime Tree (Doubt) - intelligent, hard working, accepts what life dishes out, but not before trying to change bad circumstances into good ones, hates fighting and stress, enjoys getaway vacations, may appear tough, but is actually soft and relenting, always willing to make sacrifices for family and friends, has many talents but not always enough time to use them, great leadership qualities, is jealous at times but extremely loyal.
Maple Tree (Independence of Mind ) -- no ordinary person, full of imagination and originality, shy and reserved, ambitious, proud, self-confident, hungers for new experiences, sometimes nervous, has many complexities, good memory, learns easily, complicated love life, wants to impress.
Oak Tree (Brave) -- robust nature, courageous, strong, unrelenting, independent, sensible, does not like change, keeps its feet on the ground, person of action.
Olive Tree (Wisdom) -- loves sun, warmth and kind f! feelings, reasonable, balanced, avoids aggression and violence, tolerant, cheerful, calm, well-developed sense of justice, sensitive, empathetic, free of jealousy, loves to read and the company of sophisticated people.
Pine Tree (Peacemaker) -- loves agreeable company, craves peace and harmony, loves to help others, active imagination, likes to write poetry, not fashion conscious, great compassion, friendly to all, falls strongly in love but will leave if betrayed or lied to, emotionally soft, low self-esteem, needs affection and reassurance.
Poplar Tree (Uncertainty) -- looks very decorative, talented, not very self-confident, extremely courageous if necessary, needs goodwill and pleasant surroundings, very choosy, often lonely, great animosity, great artistic nature, good organizer, tends to lean toward philosophy, reliable in any situation, takes partnership seriously.
Rowan Tree (Sensitivity) -- full of charm, cheerful, gifted without egoism, likes to draw attention, loves life, motion, and even complications, is both dependent and independent, good taste, artistic, passionate, emotional, good company, does not forgive.
Walnut Tree (Passion) -- unrelenting, strange and full of contrasts, often egotistic, aggressive, noble, broad horizon, unexpected reactions, spontaneous, unlimited ambition, no flexibility, difficult and uncommon partner, not always liked but often admired, ingenious strategist, very jealous and passionate, no compromise.
Weeping Willow (Melancholy) - likes to be stress free, loves family life, full of hopes and dreams, attractive, very empathetic, loves anything beautiful, musically inclined, loves to travel to exotic places, restless, capricious, honest, can be influenced but is not easy to live with when pressured, sometimes demanding, good intuition, suffers in love until they find that one loyal, steadfast partner; loves to make others laugh

Z AKÉHO STROMU SI SPADOL?

Zdravím všetkých! Dúfam, že urobíte dobré ak si to prečítate. Tento článkok som dostala od jednej mojej priateľky . Napadlá ma myšlienka, že by som to mohla uverejniť aj tu na tejto stránke  pre tých, ktorí to ešte nečítali. Tiež pre všetkých čo radí objímajú stromy aby  vedeli, ktorý strom je ich......
Môj  strom je  jaseň ...To je zábava a pekne výstižné. To je môj názor:)

Nájdite si dátum svojeho narodenia a podľa neho si vyhľadajte svoj strom. To je skutočne super  a trochu výstižné. Nájdite si svoj strom dole a pozrite si čo ste zač...

Dec 23 Jan 01 -JABLOŇ
Jan 01- Jan 11-SOSNA
Jan 12 - Jan 24- BREST
Jan 25- Feb 03 - CYPRUS
Feb 04- Feb 08 - TOPOĽ
Feb 09- Feb 18 - CÉDER
Feb 19- Feb 28 - BOROVICA
Marec 01- Marec 10 - SMUTNÁ VŔBA
Marec11- Marec 20 - LIPA
Marec 21 (iba) - DUB
Marec22- Marec 31 - LIESKOVÝ ORECH
Apr 01- Apr 10 - JARABINA
Apr 11 - Apr 20 - JAVOR
Apr 21 - Apr 30 - ORECH
máj 01- máj 14 - TOPOĽ
máj 15 - máj 24 - GAŠTAN
máj 25- Jun 03JASEŇ
Jun 04 -Jun 13 - HRAB
Jun 14- Jun 23 - FIGOVNÍK
Jun 24 (iba) -    BREZA
Jun 25 -Jul 04 - JABLOŇ
Jul 05- Jul 14SOSNA
Jul 15 -Jul 25BREST
Jul 26-  August 04 -CYPRUS
August 05- Augustu 13 - TOPOĽ
August 14- August 23  -  CÉDER
August 24- Sep 02  -  BOROVICA
Sept 03- Sept 12SMUTNÁ VŔBA
Sept 13 Sept 22LIPA
Sept 23 (iba)  -   OLIVOVNÍK
Sep 24-Okt 03LIESKOVÝ ORECH
Okt 04- Okt 13 - JARABINA
Okt 14- Okt 23 - JAVOR
Okt24-Nov 11   - ORECH
november 12- novembru 21 - GAŠTAN
november 22- Dec 01 - JASEŇ
Dec 02- Dec 11HRAB
Dec 12- Dec 21FIGA
Dec 22 (iba) -  BUK


STROMY
Jabloň (láska) -- pokojný a často plachý, šarmantný, príťažlivý a atraktívný, príjemné správanie, rád flirtuje, má rád dobrodružstvá, citlivý, lojálny v láske,  chce ľúbiť a byť milovaný, verný a citlivý partner, veľmi štedrý, talentovaný, miluje deti, potrebuje láskyplného partnera.
Jaseň (ambícia) -- výnimočne príťažlivý, vitalný, impulzivný, náročný, nedbá na  kritiku, ctižiadostivý, inteligentný, talentovaný, rád sa pohrava s osudom, vie byť veľmi egotistický, spoľahlivý, netrpezlivý milovník, niekedy mu peniaze ovládnu srdce, potrebuje láskavosť lásku a veľa citovej podpory.
Buk (kreativita) -- má dobrý vkus, starostlivý o svoj výzor, materialistický založený, dobré organizačné schopností v živote a práci, šetrný, dobrý vedúci , nerád riskuje, rozumný, príjemný životný spoločník, horlivý v udržovaní svojej kondície (diéty, športy, a iné).
Breza (inšpirácia) -- vitálný, príťažlivý, elegantný, priateľský, nenápadný, skromný, nema rád výstredností, desiť sa nevychovaností, má rád život v prírode a v tichu, nie je príliš vášnivý, plný predstavivostí, nemá vysoké ambícia, vytvára okolo seba pokoj  a spokojnú atmosféru.
CÉDER (tajomstvo ) -- zriedkavo silný,  adaptabilný, má rád neočakávané prekvapenia- deary, disponuje dobrým zdravotným stavom, ani prinajmenšom nie je plachý, má sklon pozerať sa na iných zvrchu, sebavedomý, vynikajúci rečník, rázny, často netrpezlivý, rád tlačí na iných, talentovaný, usilovný, zdravo optimistický, čaká na jedinú skutočnú lásku, schopná robiť rýchle  rozhodnutia.
Gaštan (poctivosť) -- má neobyčajný vzrast, je pôsobivý, má vyvinutý zmysel pre spravodlivosť, rád sa zabáva , rád plánuje, rodený diplomat, občas vznetlivý, citlivý k citom iných , usilovný a niekedy až vynikajúci pracovník, občas sa cíti byť nepochopený, silne rodinne založený, lojálný v láske, telesne zdatný.
CYPER (vernosť) -- silný, svalnavý, prispôsobivý, robí čo si život vyžaduje ale nedá sa povedať žeby to nevyhnutne mál rád, snaži sa byť spokojný, optimistický, chce byť finančne nezávislý, má rád lásku a zaľúbenie, nenávidí osamelosť, vášnivý milovník ktorý nevie byť uspokojný, verný, občas premenlivý, vie byť neposlušný a bezstarostný, rád získava nové znalosti, potrebuje byť potrebovaným.
Brest  (šľachetnosť ) -- príjemne tvarovaný, vkusné oblečený, skromný v požiadavkach, nerád odpúšťa chyby, bodrý, rád vedie ale nerád poslúcha, čestný a verný partner, rád robí rozhodnutia za iných, šľachetný, veľkorysý, s dobrý zmyslom pre humor, praktický.
Figovník (jemnocit ) -- veľmi silný mysliací, trochu svojvoľný, čestný, lojálny, nezávislý, nenávidí protirečenie alebo argumenty, usilovný pracovník keď sa mu chce , miluje život a priatelia, mať potešenie z detí a zvierat, sexuálne orientovaný, vynikajúci zmysel pre humor, má umelecký talent a ohromnú inteligenciu.
Jedľa (záhadnosť- tajuplnosť) -- má mimoriadny vkus, dobré zvláda stresové situácie, miluje všetko nádherné, je húževnatý, rád sa  stará o blízkych, silne dôveruje iným, ešte spoločensko prelietavý, má rád záhaľka a leňošenie po dlhých náročných hodinách pri práci, je skromnejší, talentovaný, nesebecký, má veľa priateľov, je veľmi spoľahlivý, neobvyklé inteligentný a milujte život.
Lieskový orech (mimoriadnosť ) -- šarmantný so zmyslom pre humor, veľmi náročný ale vie tiež byť veľmi chápavý, vie trvalo zaujať,  aktívny spoloéčenský a politický bojovník, populárny,  dosť náladadový, sexuálne orientovaný, čestný, perfekcionista, má presný zmysel pre spravodlivosť a očakáva úplnú poctivosť.
Hrab  (dobrý vkus) -- má v sebe niečo ako chladnú krásu, stará sa o svoj výzory a kondíciu, má dobrý vkus,  je nesebecký, život si uspôsobuje tak pohodlným ako je to len možné, vedie rozumný a disciplinovaný život, vyhľadáva  láskavosť a potvrdenie v citlivom partnerovi, sníva o neobyčajnom milencovi, zriedka je šťastný so svijími citmi, nedôveruje väčšine ľuďom, nikdy si nie je istý svojím rozhodnutím, je veľmi uvedomelý.
Lipa (pochybnosť) - inteligentný, pracovitý, prijíma čo mú život nadelí, avšak nie skôr ako sa pokusí zmeniť zlé okolností na dobré, nenávidí zápasenie a a nátlak, teší sa mať z únikového oddychu, môže sa javiť ako nepoddajný, ale v skutočností je jemný a mäkký, vždy je ochotný sa obetovať pre rodinu a  priateľov, je talentovaný ale niekedy nemá dosť času na to aby svoj talent využil, má vynikajúce riadiace schopností, niekedy je žiarlivý ale mimoriadne lojálny.
Javor (rozumová nezávislosť) -- neobvyklá osobnosť, plný obrazotvornosti a originality, je plachý a rezervovaný, ctižiadostivý, pyšný, sebavedomý, hladný po nových skúsenostiach, občas nervózny, má veľa zložitostí, dobrú pamäť, ľahko sa učí, komplikovaný ľúbostný život, chcieť urobiť dojem.
Dub (statočnosť) -- robusný vzrast, odvážny, silný, neuprosný, nezávislý, citlivý, nemá rád zmenu, stojí pevne so svojimi nohami na zemi, akčná osobnosť- resp. muž činu.
Olivovník (múdrosť) -- miluje slnko, teplo a príjemné cítenie, rozumný, vyrovnaný, predchádza napadnutiu a násiliu, je znášanlivý, bodrý, tichý, má dobré vyvinutý zmysel pre spravodlivosť, je citlivý, empatický, nepozná žiarlivosť, rád číta a tiež má rad spoločnosť mysliacích ľudí.
Borovica (uzmierovač) -- miluje príjemnú spoločnosť, túžiť po pokoji a harmónii, rád pomáha iným, má živú fantáziu, rád píše básne, nepodlieha modnym výstrelkom, je ohromne súcitiací, priateľský ku každému, silne sa zvykne zamilovať ale ak je zradený alebo oklamaný v láske odíde, emocionálne je jemný, chýba mu sebaúcta, vyžaduje náklonnosť a ubezpečovanie.
TOPOĽ (pochybnosti) -- vyrerá veľmi dekoratívne, je talentovaný, nepríliš sebavedomý, ak je to potrebné tak je dosť odvážny, potrebuje priazeň a príjemné okolie, je veľmi vyberavý, často osamelý, dosť nepriateľský, ohromná umelecká povaha, dobré organizačné schopností, inklinuje k filozofovaniu , spoľahlivý vkaždom ohľade a uzatvára vážné priateľstva.
JARABINA (citlivosť) -- je plný pôvabu, bodrý, nadaný bez sebectva, dokáže rýchle  upútať pozornosť, miluje život, pohyb a aj komplikácie, je aj závislý aj nezávislý, má dobrý vkus, umelecké cítenie, vášnivosť, citovosť, má rád dobrú spoločnosť, nevie odpušťať.
ORECH(vášnivosť) -- neúprosný, zvláštný a plný protikladov, často egotistický, útočný, vznešený, má široký rozhľad, neočakavané reakcie, spontalný, má neobmedzené ambície, chýba mu flexibilita, je to obtiažny a neobyčajný partner, nie vždy sa páčí ale často je obdivovaný, je to šikovný stratég, veľmi žiarlivý a vášnivý, nerád robí kompromisy.
SMUTNÁ VŔBA (melanchólia) - rád ma napätie aj voľnosť, miluje rodinný život  plný nádeje a snov, je príťažlivý, veľmi empatický, miluje včetko pekné, má hudobne sklony, rád cestuje na exotické miesta, je nepokojný, vrtošivý, čestný, je ovplyvniteľný ale nie je ľahko s ním žiť, keď je napätý, niekedy je dosť náročný, má dobrú intuíciu, trpí v láske, kým nenajde lojalného partnere, je neochvejný partner; rád rozosmieva iných.

sobota 3. mája 2008

The Burgomeister's Books: Truly free ebook download library

http://www.truly-free.org/
All books have been processed and checked, but not all are fully proof-read. So please correct any OCR artifacts and resubmit. Subsequent readers will thank you.

This online library is community-supported: it depends on donations from Internet denizens (you) to cover its running costs, which are high due to its popularity. If, one day, you arrive and find it closed, you'll know who to blame.

My only terms are these: you may borrow up to 5 books in any 2-week period.

Please don't let these books vanish forever: Make a donation today.
As little as €5 will keep the show on the road, buying a few days' worth of bandwidth.
The literate world will thank you.


*NEW*

€90+ sponsors - be sure to ask for your free Burgomeister DVD!

*My complete collection plus*

In the meantime, choose well. Remember, it's a library. Every loan is monitored, and exceeding the limit will bar further access. Double-clicks and page-reloads halve your quota, so please favour your [back] button plus navigation aids like this:

[BACK TO TOP]

N.B. These are not pirate copies - not ebookz. They are personal backups of books which I have bought in the past and which I am now glad to lend freely to my friends. It goes without saying that these texts are for reference only and that you may not store*, copy, print, or distribute them. For better or worse, they remain the property of their respective publishers.
Buy a book if you enjoy it: make an author happy.

The Burgomeister: he's up; he's down; he's slow; but he's willing.
Bookmark and check back often.
More late-20th century classics are being added every week.

Všechny knihy byly zpracované a skontrolovaný, ale ne všechno jsou plně skontrolovaný. Tak prosím opravte nějaké OCR artefakty a resubmit. Následující čtenáři děkuji vám.

Tato online knihovna je společenství- podporovaný: záleží na darech od internetových obyvatelů (vy) kryt jeho provozní náklady, které jsou vysoké kvůli jeho popularitě. Jestli, jeden den, vy přijedete a najít, že to zavřelo, vy budete vědět, kdo dávat vinu.

Mé jediné podmínky jsou tyto: můžete si vypůjčit až do 5 knih v nějakém 2- týdnech doba.

Prosím nenechávejte tyto knihy zmizte navždy: Udělejte dar dnes.
Jen €5 držet přehlídku na cestě, kupující několik denní mající cenu šířky pásem.
Vzdělaný svět děkuji vám.


*NEW*

€90+ sponzoři - ujistí se, že žádá o váš volný Burgomeister DVD!

*má kompletní sbírka plus*

Mezitím, vyberte si dobře. Pamatujte si, to je knihovna. Každá půjčka je sledovaný, a překročení limit dále zamezí přístup. Dvojitá- kliknutí a stránka- překládá rozpůlí vaši kvótu, tak prosím se kloňte k vašim [zádům] knoflík plus navigace pracovní pomůcky takto:

[ZPĚT NA VRCHOL]

N.B. Toto nejsou piráti kopie - ne ebookz. Oni jsou osobní zálohování knih které já jsem koupil v minulosti a které já nyní jsem rád, že volně dávají moji přátelé. Je samozřejmý, že tyto texty jsou jen pro porovnání a že vy nemusíte skladovat*, kopii, tisk, nebo distribuovat jim. V dobrém i ve zlém, oni zůstávají vlastnosti jejich příslušného vydavatele.
Kupte knihu jestli vy užije si to: udělat autora šťastného.

Burgomeister: vstal; on je dole; on je pomalý; ale on je ochotný.
Záložka a šek podporuje často.
Víc minulého- 20. století klasiky jsou přidané každé týden.