streda 20. februára 2008

Richard Muller - Nahy II.
Petr Hapka - Divam se Divam
It´s maybe with my age that I so love songs from Peter Hapka....and on top of that small walking across "Golden Prag"....enjoy it!:)

Možno je to mojím vekom, že tak milujem pesničky Petra Hapku...a na dôvažok malá prechádzka po "Zlatej Prahe"....vychutnajte si to!:)

pondelok 18. februára 2008

Rebelovs
Rebels - czech retro-movie with songs from the sixties...

Rebelove - český pesničkový retrofilm zo 60-tých rokov ..

Rebelovs-2
Rebels - czech retro-movie with songs from the sixties...

Rebelove - český pesničkový retrofilm zo 60-tých rokov ..

nedeľa 17. februára 2008

SAYINGS OF OSHO

HERE ARE SOME LOVELY SAYINGS OF OSHO I READ TODAY. I WOULD LIKE TO SHARE IT WITH MY FRIENDS:

Tu Vám ponúkam pár pekných myšlienok od OSHOa ktoré som dnes čítala. Rada by som sa o ne podelila s mojími priateľmi.

You have to be living naturally this moment. The next moment will come out of it on its own. Just as a child grows and becomes a youth – there is no need to plan for it, one simply becomes; it is natural, it happens.

Musíte žiť prirodzene v tejto chvíli. Budúca chvíľa nastane z toho čo je v nás teraz. Ako dieťa, ktoré rástie a dospeje. Nie je potrebné to plánovať,  jednoducho to príde, je to prirodzené, stane sa to.

As a river flows and comes to the ocean – the same way – you flow and you come to the end, to the ocean. But one should remain natural, floating and in the moment.

Ako rieka, ktorá tečie a dopláva až do oceána. Je to podobné. Tvoj život plynie až dorazíš na koniec až  do oceánu. Ale mal by si zostať prirodzeným , v pohybe v tejto chvíli.

 
Once you start thinking about the future and ambition and desire, you are missing this moment.

 Raz keď začneš rozmyšľať o budúcností o ambiciach a túžbe, stratil si už prítomnú chvíľu.

When you think of the future it is nothing but the projection of the past; when you think of the past it is nothing but trying to plan for the future – they are together.

 Keď premyšľaš o budúcností to nie je nič iné ako premietanie si minulostí. Keď premyšľaš o minulostí to nie je nič iné ako snaha naplánovať si budúcnosť. Minulosť a budúcnosť sú spojené.

A man who lives in the moment now and here is not cluttered with the past and not cluttered with the future, he remains unburdened. He has no burden to carry, he moves without weight.

 Človek, ktorý žije v tejto chvíli teraz a tu nie je rozhádzaný minulosťou ani budúcnosťou ale ostáva nezaťažený. Nezaťažuje sa ich ťarcou, hýbe sa bez záťaže.

 IF you are born Mohammedan, you have to disappear as a born Mohammedan. If you are a born Hindu, you have to disappear as a born Hindu. You have to find your natural qualities- because only nature grows. Birth is accidental, birth determines nothing. It was coincidence that you were born in a home where people were Hindus - it is as much a coincidence as if they belonged to a particular political party. If your parents were Catholics you need not to be a catholic. You have to search for your own path; each one has to search for his own path.’

Ak si sa narodil ako Mohamedán, musíš sa rozplynuť ako rodený Mohamedan. Ak si sa narodil ako Hind, musíš sa rozplynuť ako rodený Hind. Musíš si nájsť svoje prirodzené vlastností, pretože iba to čo je prírodzené rastie . Narodenie je náhodné, narodenie nič nepredurčuje. Bola to zhoda okolností, že si sa narodil v dome, kde sú ľudia Hindovia, je to rovnako náhodlile ako by prináležali k niejakej politickej strane.  Ak tvoji rodičia boli katolíci, vy nemusíš byť katolíkom.Ty si máš hľadať svoju vlastnú cestu, každý  si má hľadať svoju vlastnú cestu.


sobota 16. februára 2008

Alfons Mucha

Czech painter and grafic designer Alfons Mucha native of Ivančice in Moravia, was one of the leading representatives of the European Art Nouveau style. After studying in Vienna and Munich, Mucha went to Paris in 1888. Having earned fame for his poster for the Renaissance Theatre advertising a performance starring the actress Sarah Bernhardt, he became amuch respected artist. After returning to Prague in 1910, he participated in work on the decoration of the Municipal House,designed stamps and bank notes for the new republic and created The Slavic Epic, a series of 20 large paintings depicting the history of Slavs. These are now on display in the Renaissance Moravský Krumlov Chateau.

Český maliar a grafik Alfons Mucha, rodák z Ivančic na Morave, patrí k popredným predstaviteľom evropskej secesie. Po štúdiach vo Viedni a Mníchove odišiel v roku 1888 do Paríža, kde sa preslavil plagátom pre divadlo Renaissance ohlašujúcím predstavenie s herečkou Sarah Bernhardtovou, a stal sa tak vyhľadávaným umelcom. Po návrate do Prahy v roku 1910 pracoval okrem iného na výzdobe Obecného domu v Prahe, navrhoval známky a bankovky pre novú republiku a vytvoril Slovanskú epopej, 20 veľkých obrazov zobrazujících dejiny Slovanov, ktorá je umiestnená v renesančnom zámku Moravský Krumlov.

piatok 15. februára 2008

Learning from frowers - Učme sa od kvetín

Why go on fighting


The story of a rose that longed for the company of the bees, but none would come to her.
Even so, the flower was still capable of dreaming. When she felt all alone, she would imagi­ne a garden filled with bees that came to kiss her. And so she managed to resist until the next day, when she opened her petals again.
“Aren’t you tired?” someone must have asked her.
“No. I have to go on fighting,” answered the flower.
“Why?”
“Because if I don’t open up, I wither.”


Prečo pokračovať v boji

Príbeh o kvete túžiacom po spoločností včiel, avšak žiadná z nich k nej neprišla....
Presne tak, kvet bol ešte schopný snívať. Keď sa cítil úplne sám, predstavil si záhradu plnú včiel, ktoré ho prišli  pobozkať. Tak sa rozhodol  vytrvať do budúceho dňa, keď si otvoriť znova svoje lupienky.
„Nie si unavený?“ spýtal sa jej niekto.
„Nie. Rozhodol som sa bojovať,“ odvetil kvietok
„Prečo?“
„Pretože ak ho neotvorím, zvädnem.“

 

Learning to see


Buddha gathered his disciples and showed them a lotus flower.
“I want you to tell me something about what I hold in my hand.”
The first gave a whole treaty on the importance of flowers. The second composed a lovely poem about its petals. The third invented a parable using the flower as an example.
Now it was Mahakashyap’s turn. He came up to Buddha, smelt the flower, and caressed his face with one of the petals.
“This is a lotus flower,” said Mahakashyap. “Simple, like everything that comes from God. And beautiful, like everything that comes from God.”
“You were the only one who saw what I hold in my hand,” was Buddha’s comment.


Naučiť sa vnimať

Budha zhromaždil svojích vstúpencov a ukázal im lotosový kvet .
„Chcem aby ste mi povedali niečo o kvete, ktorý držím v ruke.“
Prvý predniesol úplný prejav o dôležitostí kvetov. Druhý zložil krásnu báseň o jej lupienkoch. Tretí  vynašiel  podobenstvo v ktorom použil kvet ako príklad.
Potom bol na rade Mahakašap- učenec. Pristúpil k Budhovi, privonial si ku kvetine a pohladil si tvár lupienkami kvetu.
„Toto je lotosový kvet,“ povedal Mahakašap. „ Jednoduchý, ako všetko čo prichádza od Boha a krásny ako všetko čo prichádza od Boha.“
„Ty si jediný, ktorý si  videl čo držím v mojej ruke,“ povedal Budha.


In search of a wise man

For days the couple traveled almost without speaking. Finally they arrived in the middle of the forest, and found the wise man.
“My companion said almost nothing to me during the whole journey,” said the young man.
“A love without silence is a love without depth,” answered the wise man.
“But she didn’t even say that she loved me!”
“Some people always claim that. And we end up wondering if their words are true.”
The three of them sat down on a rock. The wise man pointed to the field of flowers all around them.
“Nature isn’t always repeating that God loves us. But we realize that through His flowers.”


Pátranie po múdrcovi

Počas niekoľkých dní manželský pár cestoval prevažne bez rozprávania. Nakoniec došli do stredu lesa a našli tam múdreho muža.
„Moja spoločnička takmer počas celej cesty ku mne neprevravela,“ povedal mladý muž.

„Láska bez ticha je láska bez hĺbky,“ odpovedal múdrc.
„Ale ona mi nepovedala ani to, že ma miluje!“
„ Niektorí ľudia to stále opakujú, až nakoniec sa divíme či sú ich slova pravdivé.“
Všetci si sadli na kameň. Múdrc ukázal  na pole plné kvetín.
„Príroda neopakuje stále, že Boh nás miluje. Ale my si to uvedomujeme prostredníctvom jeho kvetov.“

 


In the flower shop


The woman was strolling through a shopping mall when she noticed a poster announcing a new flower shop. When she went in, she got a shock; she saw no vases, no arrangements, and it was God in person who stood behind the counter.
“You can ask for whatever you want,” said God.
“I want to be happy. I want peace, money, the capacity to be understood. I want to go to heaven when I die. And I want all this to be granted to my friends too.”
God opened a few pots that were on the shelf behind him, removed some grains from inside, and handed them to the woman.
“Here you have the seeds,” He said. “Begin to plant them, because here we don’t sell the fruits.”


V kvetinárstve

Žena vkráčala do obchodného strediska keď zočila plagát upozorňujúci na nové kvetinárstvo. Keď vošla do obchodu dostala takmer šok. Nevidela tam žiadné vázy, žiadné dekorácie a bol to Boh osobne kto stál za pultom.
„Môžeš požiadať o čokoľvek čo chceš“,.povedal jej Boh.
„Bola by som šťastná. Chcem mier, peniaze , schopnosť dorozumieť sa. Chcem ísť do neba, keď zomriem. Tiež chcem aby toto všetko dostali aj moji priatelia.“
Boh otvoril niekoľko nádobiek, ktoré boli na polici za nim, vybral niekoľko zrniek z vnútra a podal ich žene.
„Tu máš semienka“ povedal. „Zasaď a začni  ich pestovať, pretože tuná nepredávame  ovocie.“

zdroj: http://www.warriorofthelight.compondelok 11. februára 2008

Spring
The Spring is knocking at the Doors....

The Love, the Beauty , a new Hope
there´s to feel everywhere around us.
The Nature threw away it winter´s robes,
all around us springs up, buds,blossoms,
the songs of birds to float you on air,
Love, enjoy and spread a love ...!!!

Every day I someting new find,
every day I see a lot of beauty,
carefully see, watch about you,
how the nature your gifts give out,
always something new, great, wonderful....

Jar už klope na dvere....

Lásku, krásu, novú nádej,
cítiť je všade vôkol nás.
Príroda odhodila svoj zimný šat,
všade všetko pučí, klíči, raší...
vtáčí spev ťa povznáša do výšky,
miluj, užívaj a lásku rozdávaj...


Každý deň tu niečo nové nájdeš,
každý deň vidíš veľa krásy,
pozorne sleduj, hľaď vôkol seba,
ako príroda svoje dary rozdáva,
vždy niečo nové, krásne, ohromné...

nedeľa 10. februára 2008

How to say: I love you....Milujem Ťa....


bieloruský - Ya tabe kahayu
bulharský - Obicham te
kambodžský - Soro lahn nhee ah
kantonská čínština - Ngo oiy ney a
katalánčina - T'estimo
korzický - Ti tengu caru (pro kluky)
chorvatský - Volim te
český - Miluji te
dánský - Jeg Elsker Dig
holanský - Ik hou van jou
anglický - I love you
estonský - Ma armastan sind
etiopský - Afgreki'
filipínský - Mahal kita
fínský - Mina rakastan sinua
francuzský - Je t'aime, Je t'adore
galský - Ta gra agam ort
gruzínský - Mikvarhar
nemecký - Ich liebe dich
grécký - S'agapo
havajský - Aloha wau ia oi
hebrejský -
Ani ohev et otha /Ani ohev otah
  maďarský - Szeretlek
islandský - Eg elska tig
indoneský - Saya cinta padamu
  irský - Taim i' ngra leat
talianský - Ti amo
japonský - Aishiteru
korejský - Sarang Heyo
latinský-  Te amo
lotyšský - Es tevi miilu
libanonský - Bahibak
litevský - Tave myliu
malajsský - Saya cintakan mu / Aku cinta padamu
norský - Jeg Elsker Deg
peržský - Doo-set daaram
poľský - Kocham Ciebie
portugalský - Eu te amo
rumunský - Te ubesk
ruský - Ya tebya liubliu
srbský - Volim te
slovensky - Ľúbim ťa
slovinský - Ljubim te
španielský - Te quiero / Te amo
švédský - Jag alskar dig
tchajvánština - Wa ga ei li
turecký - Seni Seviyorum
ukrajinský - Ya tebe kahayu
vietnamský -
Em ye^u anh/Anh ye^u em
welšský - 'Rwy'n dy garujidiština - Ikh hob dikh
jidiš - Ikh hob dikh


Welcome Spring:)


Wonderful Sunday I wish you dear friends...
today in my morning I have seen in the sky something wonderful.....
flocks of wilde gooses, ducks and even 3 storks flew above my head...
I carefully gazed around me and noticed that some trees and bushes has begin to spring up...
some small squirrels sprightly scampered over the walkways...
of the trees vibrate chattering of the birds...

this all are signals for a coming spring....


Welcome spring:):):)


Prekrásnu nedeľu Vám prajem milí priatelia,
dnešného rána som zbadala na oblohe niečo čarokrásne.....
krdle divých husí, kačíc a dokonca aj tri bociany preleteli nad mojou hlavou...
Pozornejšie som sa porozhliadala vôkol seba a zbadala som že niektoré stromy, kríky už začali púčiť...
párik malých veveričiek si veselo pobehávalo cez chodníček...
zo stromov zaznievalo štebotanie vtáčikov...

to všetko sú už signály prichádzajúcej jari....

Vítaj nám jaro :):):)

The Golden Treasure of Košice

   


The treasure of Košice as a collective finding of the old golden coins belongs among the largest ones of the world. Its importance is multiplied by the fact that in spite of different complications it hasn't been overtaken by the destiny of other big treasures that have been repeatedly re-coined.

The coins that it contains, create a wide range of the acunation produced by 81 european mints of 15th - 17th century. The chromatic destiny of this treasure has begun markedly in the time of its secretion, what according to the era of the youngest coin stamped in Kremnica in a year 1679 can be dated approximately to the years 1680 - 1682, when Košice standing on the side of the emperor, was in a year 1682 occupied by the leader of anti-habsburg rebellion - Imrich Thököli.

As in other cases, also here the reason was a scare about the property in the uncertain military-political situation. Content of the treasure indicates that the primary owner was the emporer's sympathiser (missing Michal Apafi's coinage from Sedmohradsko who arrived to help Thököli in a year 1681 as well as the coinage of the french monarch Ľudovít XIV. who had the interest to encourage the rebels) and very rich person, a specialist in a finance matters.

17th century was the period of the economic colapse caused by the 30-years' war, anti-turkish wars, as well as the actions of rebellious princes of Sedmohradsko. Former owner of the treasure probably hasn't trusted in existing currency represented by big silver coin - taler, and its own, no small property invested into a golden, by the time checked coin, even into the safest one, e.g. Netherland's coin, that was already about 100 year stamped from the gold of the American continent.

After approximately 250 years of the rest under the pavement of the house cellar on Main Street No. 68, exactly on August 24th, 1935 when the workers of the A. Novák's building company of Košice were digging the foundations of a new building of the finance head office, the treasure has really stunned its finders. They wanted to appropriate illegaly a part of the treasure, thereby they got rid themselves of the claim for the reward what at that time denoted approximately 1/3 of the finding value.

What does the treasure cosist of:

It includes the complex of 2920 pcs of golden coins, mostly ducates, double-ducates, three golden medals and a golden renaissance chain. The box that was the shelter of this unique treasure, is a copper, round, with the shape of two meshed together bowls, on its cover it is ornated with the engraved decoration of the hunting scene. The golden renaissance chain 2,14  m long with the weight of 590 grams consists of the oval links, which both sides are longitudinal split by two grooves. Medals come from the mint of Kremnica. The first one is a work of some unknown master for the king Ľudovít from a year 1525, the second one for the king Ferdinand I. from a year 1541 is a work of Krištof Füssl and the third one for the king Ľudovít II. is also attributed to K. Füssl. Dominating part of the treasure is created by the coins. Except one piece of the antique Tracia coin, the late stater of Lysimach (323 - 281 BCE) or its perfect Celtic imitation, that with its time classification doesn't fit into the complex ilustrating nearly three centuries of the european acunation, the finding can be divided into three basic circuits:
1. Ugria and Sedmohradsko (Transylvania)
2. The Netherlands (provinces and cities)
3. Other european countries: Bohemia, Silesia, Austria, Germany, Poland, Sweden, Italy, Spain.

read more...

Košický zlatý poklad

Košický poklad ako hromadný nález starých zlatých mincí patrí medzi najväčšie na svete. Jeho význam je znásobený tým, že napriek rôznym peripetiám ho nestihol osud iných veľkých pokladov, ktoré boli opätovne zmincované.

Mince, ktoré obsahuje, tvoria širokú škálu mincovníctva produkovanú 81 európskymi mincovňami 15. - 17. storočia. Pestré osudy tohto pokladu sa začali už zrejme v čase jeho ukrytia, ktoré podľa letopočtu najmladšej mince vyrazenej v Kremnici v roku 1679 možno datovať približne do rokov 1680-1682, keď Košice, stojace na strane cisára, boli v roku 1682 obsadené vodcom protihabsburského stavovského povstania Imrichom Thökölim.

Ako v iných prípadoch, aj tu bola príčina strach o majetok v neistej vojensko-politickej situácii. Skladba pokladu nasvedčuje tomu, že jeho pôvodným majiteľom bol prívrženec cisára (absencia sedmohradských razieb Michala Apafiho, ktorý pritiahol na pomoc Thökölimu v roku 1681, rovnako aj razieb francúzskeho panovníka Ľudovíta XIV., ktorý mal záujem na podpore povstalcov) a človekom veľmi bohatým, ale aj odborníkom vo veciach finančných.

17. storočie bolo obdobím hospodárskeho úpadku zapríčineného 30-ročnou vojnou, protitureckými vojnami ako aj akciami odbojných sedmohradských kniežat. Bývalý majiteľ pokladu zrejme nedôveroval vtedajšej mene reprezentovanej hrubou striebornou mincou - toliarom, ale svoj nemalý majetok vložil do zlatej, časom overenej mince, aj to tej najspoľahlivejšej, napr. holandskej, ktorá sa už asi 100 rokov razila zo zlata pochádzajúceho z amerického kontinentu.

Po približne 250 rokoch odpočinku pod dlažbou pivnice domu č. 68 na Hlavnej ulici, presne 24. augusta 1935, keď robotníci košickejstavebnej firmy A. Nováka kopali základy pre novú budovu finančného riaditeľstva, doslova ohúril svojich nálezcov. Títo mali záujem si časť pokladu nelegálne privlastniť a tým sa zbavili nároku na nálezné, ktorý v tom čase činili asi 1/3 hodnoty nálezu.

Z čoho vlastne poklad pozostáva:

Tvorí ho komplex 2920 kusov zlatých mincí, väčšinou dukátov, dvojdukátov, tri zlaté medaily a zlatá renesančná reťaz. Schránka, ktorá tento výnimočný poklad ukrývala, je medená, okrúhla, má tvar dvoch do seba zapadajúcich mís, na vrchnáku je bohato zdobená rytým dekorom s loveckým výjavom.

Renesančná zlatá reťaz dlhá 2,14 m s hmotnosťou 590 gramov je zložená z oválnych ohniviek, ktorých obidve strany sú po dĺžke rozčlenené dvoma žľabkami.

Medaily pochádzajú z kremnickej mincovne. Prvá je dielom neznámeho majstra na kráľa Ľudovíta z roku 1525, druhá na kráľa Ferdinanda I. z roku 1541 je dielom Krištofa Füssla a tretia na Ľudovíta II. z roku 1544 sa tiež prisudzuje K. Füsslovi.

Dominujúcu časť pokladu však tvoria mince. Okrem jedného kusa antickej tráckej mince, pozdného statéra Lysimacha (323-281 p. n. l. ) alebo jeho veľmi dobrej keltskej napodobeniny, ktorá svojim časovým zaradením nezapadá do komplexu ilustrujúceho takmer tri storočia európskeho mincovníctva, možno nález rozdeliť do troch základných okruhov:

1. Uhorsko a Sedmohradsko
2. Holandsko (provincie a mestá)
3. Ostatné európske štáty Čechy, Sliezko, Rakúsko, Nemecko, Poľsko, Švédsko, Taliansko, Španielsko.

 

streda 6. februára 2008

Sand and Stone

Two friends were walking through the desert. During some point of the journey they had an argument, and one friend slapped the other one in the face. The one who got slapped was hurt, but without saying anything, wrote in the sand: "TODAY MY BEST FRIEND SLAPPED ME IN THE FACE."

They kept on walking until they found an oasis, where they decided to take a bath. The one, who had been slapped, got stuck in the mire and started drowning, but the friend saved him. After the friend recovered from the near drowning, he wrote on a stone: "TODAY MY BEST FRIEND SAVED MY LIFE."

The friend who had slapped and saved his best friend asked him, "After I hurt you, you wrote in the sand and now, you write on a stone, why?"

The other friend replied: "When someone hurts us, we should write it down in sand where winds of forgiveness can erase it away. But, when someone does something good for us, we must engrave it in stone where no wind can ever erase it."

LEARN TO WRITE YOUR HURTS IN THE SAND, AND TO CARVE YOUR BENEFITS IN STONE !!!

PIESOK A KAMEŇ

Dvaja priatelia sa vydali na cestu cez púšť. Jedného dňa sa ale pohádali a pritom jeden z nich dostal facku od toho druhého.
Dotyčný, ktorému bolo ublížené bez toho aby čokoľvek povedal sa zohol, a napísal prstom do piesku: „ DNES MI MOJ NAJLEPŠÍ PRIATEĽ DAL FACKU“.
Putovali ďalej. Došli ku krásnej oáze s jazierkom a rozhodli sa, že sa vykúpu.
Ten ktorý  dostal facku sa pri kúpaní začal topiť, ale ten druhý ho zachránil a vytiahol ho z vody. Keď sa zachránený prebral, vytesal do kameňa:
„ DNES MI MOJ NAJLEPŠÍ PRIATEĽ ZACHRÁNIL ŽIVOT.“
  Priateľ sa ho spýtal: „ Keď som ti dal facku, napísal si to iba do piesku a teraz si to vytesal do kameňa. Prečo?“
Ten mu odpovedal: „ Vieš keď mi niekdo ublíži, píšem to iba do piesku, aby vietor tieto riadky odfúkl na znak odpustenia. Ale keď mi niekto pomôže, vytesám to do kameňa, aby to tam ostalo napísané na veky.“


Naučme sa svoj žial a krivdy písať iba do piesku a svoje šťastie vytesávať do kameňa!

utorok 5. februára 2008

U2- With or without you
S Tebou alebo bez Teba -
Vidím kameň v Tvojich očiach - See the stone set in your eyes
Vidím tŕň na Tvojom boku - See the thorn twist in your side
Čakám na Teba - I wait for you

Trik rúk a vírenie osudu - Sleight of hand and twist of fate
Na lóži z klincov ma núti čakať - On a bed of nails she makes me wait
A ja čakám bez Teba - And I wait without you

S Tebou alebo bez Teba - With or without you
S Tebou alebo bez Teba - With or without you

Cez búrku dosiahneme pobrežia - Through the storm we reach the shore
Dala si mi to všetko, ale ja chcem viac - You give it all but I want more
A čakám na Teba - And I'm waiting for you

S Tebou alebo bez Teba - With or without you
S Tebou alebo bez Teba - With or without you
Nemôžem žiť - I can't live
S Tebou alebo bez Teba - With or without you

A Ty sama si preč - And you give yourself away
A Ty sama si preč - And you give yourself away
A Ty si - And you give
A Ty si - And you give
A Ty sama si preč - And you give yourself away

Moje ruky sú zviazané - My hands are tied
Moje telo pohmoždené, ona ma má celého - My body bruised, she's got me with
Nie je čo vyhrať a - Nothing to win and
Nie je čo prehrať - Nothing left to lose

A Ty sama si preč - And you give yourself away
A Ty sama si preč - And you give yourself away
A Ty si - And you give
A Ty si - And you give
A Ty sama si preč - And you give yourself away

S Tebou alebo bez Teba - With or without you
S Tebou alebo bez Teba - With or without you
Nemôžem žiť - I can't live
S Tebou alebo bez Teba - - With or without you

S Tebou alebo bez Teba - - With or without you
S Tebou alebo bez Teba - - With or without you
Nemôžem žiť - I can't live
S Tebou alebo bez Teba - - With or without you
S Tebou alebo bez Teba - - With or without you

PoemHunter.Com - Thousands of poems and poets.. Poetry Search Engine

http://www.poemhunter.com/

pondelok 4. februára 2008

Learn Slovak - Slovak and Czech language

http://www.learnslovak.com/
This site is for all of you, who want to learn Slovak or Czech language...
That´s one of reason why I try all my things to do as well in Slovak.
Woudn´t you need something to explain so here I´m....:) :):)

Thank you ,

It went already 7 years till on March 2003 began invasion of Iraq, which was led by the United States, backed by British forces and others smaller countries. The invasion launched the Iraq War...
Paulo Coelho the world´s most popular novelist wrote an open lettert of praise for President Bush...
Even if till this time ran off 5 yeas, contain of his letter is always actual for all people on the world.....

Thank you, President Bush

March, 11 2003

Thank you, great leader George W. Bush.

Thank you for showing everyone what a danger Saddam Hussein represents. Many of us might otherwise have forgotten that he had used chemical weapons against his own people, against the Kurds and against the Iranians. Hussein is a bloodthirsty dictator and one of the clearest expressions of evil in today's world.

But this is not my only reason for thanking you. During the first two months of 2003, you have shown the world a great many other important things and, therefore, deserve my gratitude.

So, remembering a poem I learned as a child, I want to say thank you.

Thank you for showing everyone that the Turkish people and their Parliament are not for sale, not even for 26 billion dollars.

Thank you for revealing to the world the gulf that exists between the decisions made by those in power and the wishes of the people. Thank you for making it clear that neither José María Aznar nor Tony Blair give the slightest weight to or show the slightest respect for the votes they received. Aznar is perfectly capable of ignoring the fact that 90% of Spaniards are against the war, and Blair is unmoved by the largest public demonstration to take place in England in the last thirty years.

Thank you for making it necessary for Tony Blair to go to the British Parliament with a fabricated dossier written by a student ten years ago, and present this as 'damning evidence collected by the British Secret Service'.

Thank you for allowing Colin Powell to make a complete fool of himself by showing the UN Security Council photos which, one week later, were publicly challenged by Hans Blix, the Inspector responsible for disarming Iraq.

Thank you for adopting your current position and thus ensuring that, at the plenary session, the French Foreign Minister, Dominique de Villepin's anti-war speech was greeted with applause - something, as far as I know, that has only happened once before in the history of the UN, following a speech by Nelson Mandela.

Thank you too, because, after all your efforts to promote war, the normally divided Arab nations, at their meeting in Cairo during the last week in February, were, for the first time, unanimous in their condemnation of any invasion.

Thank you for your rhetoric stating that 'the UN now has a chance to demonstrate its relevance', a statement which made even the most reluctant countries take up a position opposing any attack on Iraq.

Thank you for your foreign policy which provoked the British Foreign Secretary, Jack Straw, into declaring that in the 21st century, 'a war can have a moral justification', thus causing him to lose all credibility.

Thank you for trying to divide a Europe that is currently struggling for unification; this was a warning that will not go unheeded.

Thank you for having achieved something that very few have so far managed to do in this century: the bringing together of millions of people on all continents to fight for the same idea, even though that idea is opposed to yours.

Thank you for making us feel once more that though our words may not be heard, they are at least spoken - this will make us stronger in the future.

Thank you for ignoring us, for marginalising all those who oppose your decision, because the future of the Earth belongs to the excluded.

Thank you, because, without you, we would not have realised our own ability to mobilise. It may serve no purpose this time, but it will doubtless be useful later on.

Now that there seems no way of silencing the drums of war, I would like to say, as an ancient European king said to an invader: 'May your morning be a beautiful one, may the sun shine on your soldiers' armour, for in the afternoon, I will defeat you.'

Thank you for allowing us - an army of anonymous people filling the streets in an attempt to stop a process that is already underway - to know what it feels like to be powerless and to learn to grapple with that feeling and transform it.

So, enjoy your morning and whatever glory it may yet bring you.

Thank you for not listening to us and not taking us seriously, but know that we are listening to you and that we will not forget your words.

Thank you, great leader George W. Bush.

Thank you very much.

Paulo Coelho


Iraq Body Count web counter


Ubehlo už  7 rokov od doby, keď v marci roku  2003 začala invázia na Irak, ktorá bola vedená USA a podporovaná Veľkou Britániou a inými menšími krajinami. Inváziou sa začala vojna v Iraku...
Paulo Coelho, jeden z najpopularnejších spisovateľov na svete napísal otvorený list prezidentovi Bushovi ...
Aj keď  odvtedy už ubehlo takmer 5 rokov, obsah jeho listu je stále aktuálny pre všetkých ľudí na svete...

Ďakujem Vám, veľký líder George W. Bush.

Ďakujem Vám za to, že ste nám všetkým ukázali nebezpečenstvo, ktoré predstavuje Saddám Husajn. Možno by mnohí z nás zabudli, že použil chemické zbrane proti svojmu národu, proti Kurdom, proti Iráncom .Husajn je krvilačný diktátor, jedno z najzreteľnejších vyjadrení zla dnešných dní.

Toto však nie je jediný dôvod, prečo som Vám vďačný. Počas prvých mesiacov roku 2003 ste dokázali poukázať na mnohé významné udalosti, ktoré sa vo svete dejú, a preto si zaslúžite moju vďačnosť. A preto Vám chcem povedať: ďakujem.

Ďakujem Vám za to, že ste nám všetkým ukázali, že turecký národ a jeho parlament nie sú na predaj ani za 26 miliárd dolárov.

Ďakujem Vám za to, že ste svetu odhalili obrovskú priepasť, ktorá existuje medzi vládcami a túžbami ľudí. Za to, že ste odhalili, že ani José María Aznar, ani Tony Blair nepripisujú žiaden význam a nemajú žiaden rešpekt voči hlasom, ktoré získali.  Aznar ignoruje, že 90 percent Španielov je proti vojne a Blairom nepohne ani najväčšia verejná demonštrácia, ktorá sa v Británii uskutočnila za posledných 30 rokov.

Ďakujem Vám za to, že Vaša vytrvalosť prinútila Tonyho Blaira predstúpiť pred britský parlament s falošným spisom napísaným jedným študentom pred desiatimi rokmi a prezentovať ho ako „presvedčivé dôkazy získané britskou tajnou službou“.

Ďakujem Vám za to, že ste dosiahli, že sa Collin Powell zosmiešnil, keď pred Bezpečnostnou radou OSN ukázal fotografie, ktoré o týždeň neskôr verejne poprel Hans Blix, inšpektor zodpovedný za odzbrojenie Iraku.

Ďakujem Vám za to, že kvôli Vášmu postoju mal minister zahraničných vecí Francúzska Dominique de Villepin v rámci svojho prejavu proti vojne tú česť byť odmenený aplauzom. Česť, ktorú – pokiaľ viem – mal v histórii OSN za svoje prejavy len Nelson Mandela.

Ďakujem Vám za to, že kvôli Vášmu vojenskému úsiliu arabské národy – väčšinou rozdelené – po prvýkrát jednomyseľne odmietli inváziu počas stretnutia, ktoré sa konalo v Káhire posledný februárový týždeň.

Ďakujem Vám za to, že v dôsledku Vášho vyjadrenia, že „OSN má príležitosť dokázať svoje opodstatnenie“, aj tie najradikálnejšie krajiny zaujali stanovisko proti útoku na Irak.

Ďakujem Vám za to, že Vaša zahraničná politika viedla ministra zahraničných vecí Veľkej Británie Jacka Strawa v 21. storočí k vyjadreniu, že „vojna môže mať morálne ospravedlnenie“, čím stratil všetku svoju dôveryhodnosť.

Ďakujem Vám za to, že ste sa pokúsili rozdeliť Európu, ktorá bojuje za svoje zjednotenie. Je to výstražné znamenie, ktoré nemožno ignorovať.

Ďakujem Vám za to, že ste dosiahli to, čo dosiahlo len veľmi málo ľudí: zjednotili ste milióny ľudí na všetkých kontinentoch, ktorí bojujú za tú istú ideu – i keď tá idea je iná než tá Vaša.

Ďakujem Vám za to, že môžeme opätovne pocítiť, že aj keď naše slová nepočuť, aspoň sme ich vyslovili, a to nám dáva do budúcnosti väčšiu silu.

Ďakujeme Vám za to, že nás ignorujete, že marginalizujete všetkých tých, ktorí sa postavili proti Vášmu rozhodnutiu. Nuž, budúcnosť Zeme patrí vylúčeným.

Ďakujeme Vám za to, že bez Vás by sme nepoznali našu schopnosť mobilizácie. Možno dnes neslúži k ničomu, zajtra však určite bude užitočná.

Dnes, keď vojnové bubny neodvrátiteľne znejú, chcem vysloviť slová, ktoré starobylý európsky kráľ určil vládcovi, ktorý ho napadol: „Nech je vaše ráno nádherné, nech sa slnečné lúče odrážajú od zbraní vašich vojakov, pretože popoludní vás porazím.“

Ďakujem Vám za to, že ste nám všetkým – anonymnému vojsku, ktoré manifestuje na uliciach s cieľom zastaviť už rozbehnutý proces, umožnili spoznať pocit bezmocnosti, naučiť sa bojovať s ním a nakoniec ho zmeniť.

 

Užite si teda svojho rána a slávy, ktoré Vám môže priniesť. Ďakujem Vám za to, že ste nás nevypočuli a že ste nás nebrali vážne. Vedzte však, že my Vás počúvame a nezabudneme na Vaše slová.

Ďakujem Vám, veľký líder George W. Bush.

 

Paulo Coelho

sobota 2. februára 2008

Legend of Narcissus

The Prologue from the book, The Alchemist-Paulo Coelho


The Alchemist picked up a book that someone in

the caravan had brought. Leafing through the pages,

he found a story about Narcissus.

The alchemist knew the legend of Narcissus, a youth

who daily knelt beside a lake to contemplate his own beauty.

He was so fascinated by himself that, one morning, he fell

into the lake and drowned. At the spot where he fell, a flower

was born, which was called the narcissus.

But this was not how the author of the book ended the

story.

He said that when Narcissus died, the Goddesses of the

Forest appeared and found the lake, which had been fresh

water, transformed into a lake of salty tears.

"Why do you weep?" the Goddesses asked.

"I weep for Narcissus," the lake replied.

"Ah, it is no surprise that you weep for Narcissus," they

said, "for though we always pursued him in the forest, you

alone could contemplate his beauty close at hand."

"But..... was Narcissus beautiful?" the lake asked.

"Who better than you to know that?" the Goddesses said

in wonder, "After all, it was by your banks that he knelt each

day to contemplate himself!!"

The lake was silent for some time.

Finally it said:

"I weep for Narcissus, but I never noticed that Narcissus

was beautiful. I weep because, each time he knelt beside my

banks, I could see, in the depths of his eyes, my own beauty

reflected."

"What a lovely story," the alchemist thought.

Legenda o Narcisovi


Prolog z knihy Alchymista od Pauola Coelha

Alchymista siahol po knižke, ktorú si priniesl niekto z karavany.  Ako si v  nej listoval, našiel rozprávanie o Narcisovi.
Poznal ten starý príbeh. Pekný mládenec sa denno- denne  obdivolal  v studničke a nemohol sa dosť na svoju krásu vynadívať. Sám sebou bol taký  uchvátený, že raz do tej studničky spadol a utopil se. Vyrastol a rozkvitol tam potom kvet, ktorý sa volá narcis.
Takto však autor knihy ten príbeh neukončil.
Vraj keď Narcis zomrel, prišli z lesa víly a zbadali, že studničká predtým plná sladkej vody sa zmenila na kalich slaných sĺz.
"Prečo plačeš?" pýtali se víly.
"Kvôli Narcisovi," odpovedala studnička.
"Nuž, nedívime sa, že truchlíš za Narcisom," pokračovaly víly. "Napriek tomu, že my všetké sme  ho v lese sledovali na každom kroku, iba ty jediná  si sa  mohla na jeho krásu vynadívať zblízka."
"Čože Narcis bol krásný?" zadivila sa studnička.
"Kto by to mohol lepšie vedieť než ty?" užasli Víly. "Veď predsa na tvojich brehoch sa každý deň skláňal, k zrcadlu tvojích vôd."
Stupnička chvíľu mlčala a potom povedala:
"Narcisa oplakávam, ale že bol krásný, to som si nikdy nevšimla.
Plačem preto, že keď si ľahol na moje brehy a skláňal ku mne zrak videla som ako sa v hlbke jeho očí zrcadlí moja vlastná krása."

"Krásný príbeh," povedal Alchymista.