streda 28. júla 2010

Human Rights in the New Millennium by Noam Chomskyhttp://www.zcommunications.org/human-rights-in-the-new-millennium-by-noam-chomsky


It is significant that the U.S. is self-exempted from international law

Before trying to address the current state of human rights, it is worth considering what is admitted into that sacred canon. The question constantly arises, quite concretely. For example, on the International Day for the Eradication of Poverty in October, when Amnesty International declared that, "Poverty is the world's worst human rights crisis." Or two days before that, on World Food Day, when the UN food agency reported that the number of people going hungry rose to over 1 billion, while rich countries sharply cut back food aid because of the priority of bailing out banks, and Oxfam reported that 16,000 children are dying a day from hunger-related causes—that is twice Rwanda-level killing just among children—not for 100 days, but every day, and increasing. And the issues regularly arise even in the richest country in the world, where the question of whether health care is a human right is being hotly debated while some 45,000 people a year die from lack of insurance, unknown numbers from utterly inadequate insurance, in the only industrial society I know of where health care is rationed by wealth, not need.

In all these cases, the lives could be saved by a tiny fraction of the Gross Domestic Product (GDP) of the rich countries, so the question is whether they recognize the right to life as among human rights.

There is a gold standard on human rights—the founding documents of the UN—the Charter, and the Universal Declaration of Human Rights (UD). The charter guarantees the right to be protected from what was declared at Nuremberg to be the "supreme international crime," differing from other war crimes in that it encompasses all the evil that follows: the crime of aggression, which is reasonably well-defined. In practice, the Charter has long ago been revoked. Article 2(4) is in the wastebasket. There are sophisticated arguments in the international law literature to show that it doesn't mean what it says, when we carry out aggression, that is; no such questions arise when Russia or Saddam Hussein do.

The U.S. has been, in large measure, the global sovereign since World War II and remains so despite the increasing diversity of the global economy in past decades. Hence its practices are of great significance in considering the prospects for human rights. It is, for example, of great significance that the U.S. is self-exempted from international law—John F. Kennedy's armed attack against South Vietnam in 1962—to mention one case of no slight import that took place in the real world, but not in official history, opening the most severe crimes of aggression since World War II.
>>>>more read on the link above>>>>>>>

2 komentáre:

 1. preklad/translation :

  Ľudské práva v novom tisícročí

  Typické je, že USA sa samy vynímajú spod platnosti medzinárodných zákonov

  Prv než sa pokúsime zaoberať sa súčasným stavom ľudských práv, bude dobré odhadnúť, čo sa do tohto posvätného fóra pripúšťa. Príklady: Na Medzinárodný deň za odstránenie chudoby v októbri vyhlásila Amnesty International, že „chudoba je najhorší prípad krízy ľudských práv na svete“. Alebo dva dni predtým, na Svetový deň výživy, hlásila Potravinová agentúra OSN, že počet hladujúcich ľudí prevýšil jednu miliardu, pretože bohaté štáty veľmi znížili potravinovú pomoc, keďže platí priorita pre pomoc bankám; a Oxfam hlásil, že 16 000 detí umiera denne pre príčinu súvisiacu s hladom – to je dvakrát viac, ako bolo vraždených detí vo Rwande – nie za 100 dní, ale každý deň, a ten počet sa zvyšuje. O tomto probléme sa pravidelne hovorí aj v najbohatšom štáte sveta; ohnivo sa tu debatuje, či je zdravotná starostlivosť ľudským právom, pretože okolo 45 000 ľudí tu umiera ročne, pretože nemajú zdravotné poistenie a neurčitý počet v dôsledku nedostatočného zdravotného poistenia. To vravím o priemyselnej spoločnosti, o ktorej viem z vlastnej skúsenosti, že zdravotná starostlivosť sa tu organizuje na podklade bohatstva a nie potreby.

  Vo všetkých týchto prípadoch by sa ľudské životy dali zachrániť nepatrným zlomkom HDP bohatých štátov, takže pred nami stojí otázka, či tieto bohaté štáty uznajú, že právo na život patrí medzi ľudské práva.

  Existuje zlatý štandard ľudských práv – sú to zakladajúce dokumenty OSN (Charta) a Všeobecná deklarácia ľudských práv (VD). Charta garantuje právo na ochranu pred tým, čo bolo v Norimbergu vyhlásené za „najväčší medzinárodný zločin“; od iných vojnových zločinov sa to odlišuje tým, že to zahrnuje všetky zlá, ktoré nasledujú: je to zločin agresie a je dosť dobre definovaný. V praxi bola Charta už dávno odvolaná. Článok 2(4) je v odpadkovom koši. V medzinárodnej právnickej literatúre je dostatok sofistikovaných argumentov na dôkaz, že sa nemyslí, čo sa hovorí, ak sa dopúšťame agresie; takýto problém nevzniká, ak to robí Rusko alebo Saddám Husajn.

  Od druhej svetovej vojny sú USA, zhruba, svetovým suverénom; ostávajú ním napriek vzrastajúcej diverzite globálnej ekonómie v ostatných desaťročiach. Pri posudzovaní vyhliadok pre ľudské práva majú teda ich praktiky veľký význam. Veľmi významná je napríklad skutočnosť, že USA sa samy vyňali spod platnosti medzinárodných zákonov – už keď John F. Kennedy v r. 1962 ozbrojene zaútočil na Južný Vietnam; to menujem len jeden prípad, no nie malého významu, ktorý sa prihodil v reálnom svete, ale nie v oficiálnej histórii; otvoril dvere najhroznejším zločinom agresie od druhej svetovej vojny. >>>celý článok na tomto odkaze: http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2010070011

  OdpovedaťOdstrániť
 2. ~~* Very interesting reading this.

  ~~* Hope all is well with you Maria. Big Hugs and Smiles. ~~*

  OdpovedaťOdstrániť