utorok 20. júla 2010

Western Savagery Ready to Unleash Nuclear War on the World Based on Lies

http://english.pravda.ru/opinion/columnists/114159-0/
Western Savagery Ready to Unleash Nuclear War on the World Based on Lies

The history of endless US savagery reads like a horror story. Of course there was Hiroshima and Nagasaki. Just a little preview of things to come when a monster gets its hands on weapons of mass destruction.

When they first started feeling their oats after the Warsaw Pact was disbanded, there was the savage, murderous attack on Yugoslavia for a pack of lies. Damage done to Yugoslavia was estimated to be USD 30 billion. In the 78 days of the attacks, 540 buildings were destroyed, 58 bridges and 30,000 homes.

There were 146 air raid alarms which combined lasted for 774 hours, for an average of 9 hours and 55 minutes a day. The insatiable lunatics were flying over 650 sorties every night. Talk about savagery and overkill, lack of civilization and absolute terrorism, not to mention the war crime of collective punishment of Yugoslav civilians who were expected to rise up against their leadership because they had been sufficiently terrorized.

Is this the way a respectable nation behaves, a nation who expects everyone else on the face of the Earth to be a carbon copy of themselves?

At one point during the bombing, NATO spokesman Jamie Shea likewise said the following:

"If President Milošević really wants all of his population to have water and electricity all he has to do is accept NATO's five conditions and we will stop this campaign."

Right, just like that, roll over, bend the knee and allow NATO to do whatever it wants.

Then there was Iraq. A completely devastated infrastructure, over a million dead and people still dying and suffering...much of the environment plagued with nuclear contamination, NATO totally wrecked the place. Again, all because of lies.

Then Afghanistan, now being forced to reveal and surrender its great resources, not to mention the lucrative drug trade, the heroin and opium, now being mass produced thanks to NATO.

What Part of "Bans the use or threat of force" does the US and Israel not understand? This is part and parcel of the UN Charter.

Specifically, in UN Resolution 1887 of September 2009, the Security Council reaffirmed the call for all states to resolve nuclear issues peacefully in accordance with the Charter, which bans the use or threat of force.

Iran's military doctrine is strictly defensive ... designed to prevent any invasion force from occupying the country. Iran is also committed to diplomatic solutions to hostilities or disputes. Iran only has "limited ability" to project force beyond its borders. Studies done make clear that the Iranian "threat" is not military. Iranian military spending is low compared with others in the region, and less than 2% of that of the U.S.

US efforts to slander and lie about Iran's peaceful nuclear program range from the outright fabrication of documents recently discovered in at least two instances, to trying to silence the IAEA and Director General, Mohamed El Baradei, who just cannot be convinced to lie for them.

Anyone remember the fabricated document purporting to show an Iraqi effort to buy uranium in Niger, which was used by George Bush as part of his propaganda efforts in the buildup to the Iraq invasion of 2003? It's happening again and there is no excuse for people to be unmindful and especially silent that it's happening again.

Why is it constantly ignored in the western corporate media and by all the lying political buffoons that Ayatollah Ali Khamenei issued a fatwa forbidding the production, stockpiling and use of nuclear weapons on August 9, 2005. The full text of the fatwa was released in an official statement at the meeting of the International Atomic Energy Agency (IAEA) in Vienna. That ostensibly should settle the matter once and for all.

What part of "it is forbidden" do they not understand?

Now regarding the threats against Iran, what are Israeli warships doing, for the first time, in the Persian Gulf, the Strait of Hormuz and Iran’s maritime areas? They are accompanied by a US fleet whose declared mission is "to implement sanctions against Iran and oversee the ships arriving or departing Iran." British and Israeli media reported that Saudi Arabia is providing a corridor for the Israeli bombing of Iran (Saudi Arabia denies this, another lie).

Military equipment being prepared for the aggression against Iran includes 387 "bunker busters" [bunker buster bombs] used to attack fortified subterranean structures. Preparations for these "massive attacks" with bunker busters, the most powerful bombs in the small arsenal of nuclear weapons began in the Bush administration. Upon taking office, Obama immediately accelerated the plans in order to target Iran.

"They are in high gear for the destruction of Iran," said Dan Plesch, director of the Center for International Studies and Diplomacy at the University of London. "Bomber and long-range missiles are ready today to destroy 10,000 targets in Iran in a few hours," he said.

Again, Operation Overkill; Operation Terrorize the People; Operation Destroy a Country; Operation Contaminate the Land and Kill and Deform Generations to Come. They are planning nothing as they state, it's not going to be a mere "surgical strike." The US and Israel love to whine and play the terrorism victim card, but they themselves are the worst terrorists this world has ever seen.

Current activities of the Empire have led revolutionary leader, Fidel Castro, to gloomily predict that nuclear war will soon be upon the world. It is a resignation that cannot be taken lightly, knowing the courage that was required for all the many successes of this man's life.

Every country's leaders need to be called to account for their mindless lockstep with Washington on this planned attack, as well as the sanctions. Who do these leaders work for, their people or Washington/Tel Aviv?

At this point, we can only ask the creative power that brought the universe into being (whatever your particular faith or belief system uses for a name) and all that we know as good, pure and beautiful, to put a protective hand on the great people of Iran and spare them and us the planned horror, put every obstacle in the path of the dogs of war, the evil empire, the greedy gluttonous forces of hell that base themselves in the USA and Israel.

Lisa KARPOVA

PRAVDA.Ru

preklad:
Neurvalost Západu hrozí rozpoutat světovou jadernou válku založenou na lžích.

Historie nekonečné americké brutality připomíná hororový příběh. Samozřejmě tu byly Hirošima a Nagasaki. Pouze malá ukázka věcí budoucích, toho, co se stane, když monstrum dostane do svých rukou zbraně hromadného ničení.

Když poprvé pocítili možnost sklízet úrodu po rozpuštění Varšavského paktu, došlo k barbarskému vražednému útoku na Jugoslávii na základě snůšky lží. Škody způsobené Jugoslávii byly odhadnuty na 30 miliard dolarů, za 78 dní útoků bylo zničeno 540 budov, 58 mostů a 30,000 domovů.

Celkem proběhlo146 leteckých poplachů, které dohromady trvaly 774 hodin, v průměru 9 hodin a 55 minut denně. Tito maniakální šílenci prováděli každou noc 650 náletů. Mluvíme o barbarismu a masakrování, necivilizovanosti a čistém terorismu, a to nemluvě o válečném zločinu kolektivního trestu vůči jugoslávským civilistům, po němž měli povstat proti svému vedení, protože už měli mít dost terorizování.

Je toto způsob, jakým se chová úctyhodný stát, který očekává, že všichni ostatní na zemském povrchu jej budou věrně napodobovat?

V určitém okamžiku bombardování mluvčí NATO Jamie Shea prohlásil:

„Pokud prezident Miloševič opravdu chce, aby všichni jeho obyvatelé měli vodu a elektřinu, tak jediné, co musí udělat, je přijmout pět podmínek NATO a my s touto kampaní přestaneme.“

Přesně tak, zabalte to, padněte na kolena, a nechte, ať si NATO dělá, co chce.

Potom Irák. Kompletně zničená infrastruktura, více než milion mrtvých, a lidé tam stále umírají a trpí… z velké části v důsledku prostředí zamořeného jadernou kontaminací. NATO z celého toho místa udělalo ruiny. A opět, vše se stalo na základě lží.

Další na řadě byl Afghánistán, který je nyní nucen odhalit a vzdát se svých bohatých nerostných zdrojů, a to nemluvíme o lukrativním obchodu s drogami, o masové výrobě heroinu a opia v režii NATO.

Jaké části „ Zákazu používání síly nebo vyhrožování silou “ USA a Izrael nechápou? To je přece podstatá část Charty OSN.

V rezoluci OSN číslo 1887 ze září 2009 Rada bezpečnosti znova výslovně potvrdila výzvu všem státům světa, aby řešily jadernou otázkou mírově, v souladu s Chartou, která zakazuje používání síly nebo vyhrožování silou.

Íránská vojenská doktrína je přísně obranná … s cílem zabránit jakékoliv invazi a okupaci země. Írán je také zavázán k diplomatickému řešení nepřátelských činů a sporů. Írán má pouze „ omezenou schopnost “ uplatňovat sílu mimo své hranice. Provedené studie jasně ukazují, že íránská „ hrozba “ není vojenská. Íránské vojenské výdaje jsou v porovnání s jinými zeměmi v regionu nízké, a činí méně než 2% výdajů amerických.

Snaha USA pomlouvat íránský mírový jaderný program a lhát o něm mělo rozsah od přímého falšování dokumentů, jak bylo zjištěno v posledních dvou případech, k pokusu umlčet MAAE a Mohameda El Baradeje, kterého prostě nešlo přesvědčit, aby pro ně lhal.

Vzpomíná si někdo na zfalšovaný dokument, který údajně ukazoval, že se Irák snažil koupit uran v Nigeru, a který byl použit Georgem Bushem jako součást jeho propagandy ve snaze připravit invazi do Iráku v r. 2003? Děje se to opět, a neexistuje žádná výmluva, aby se o to lidé nestarali a mlčeli, zvláště když to není poprvé a znovu se to opakuje.

Proč je ze strany západních korporátních médií a všech těch prolhaných politických tatrmanů tak vytrvale ignorováno, že ajatolláh Ali Chamenei vydal již 9. srpna 2005 fatwu, zakazující výrobu, uskladňování a používání jaderných zbraní? Úplný text této fatwy byl zveřejněn v oficiálním prohlášení na setkání Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) ve Vídni. To zdánlivě mělo s touto věcí skoncovat jednou provždy.

Jakou část z tohoto " tabu “ nechápou“?

Co se týká hrozeb vůči Íránu, co dělají izraelské lodě poprvé v Perském zálivu, Hormuzské úžině a v námořních oblastech Íránu? Jsou doprovázeny americkou flotilou, jejíž deklarovanou misí je „zavést sankce proti Íránu a dohlížet na lodě připlouvající a odplouvající z Íránu“ . Britská a izraelská média oznámila, že Saúdská Arábie poskytla koridor pro izraelské bombardování Íránu (Saudská Arábie to popírá, tedy další lež).

K vojenskému vybavení, které je připravováno pro agresi vůči Íránu, patří 387 „ bunker busters “ (bomb k ničení podzemních bunkrů), používaných pro útok na opevněné podzemní struktury. Přípravy na tyto „masivní útoky“ za použití protibunkrových bomb, nejvýkonnějších bomb z „malého“ jaderného arzenálu, začaly za Bushovy vlády. Po nástupu do úřadu Obama okamžitě tyto plány urychlil, aby se mohlo na Írán zaútočit.

„Jedou na plné obrátky, aby zničili Írán,“ řekl Dan Plesch, ředitel Centra mezinárodních studií a diplomacie při Londýnské univerzitě (Center for International Studies and Diplomacy at the University of London). „Bombardéry a střely s dlouhým doletem jsou dnes připraveny zničit v Íránu 10,000 cílů během několika hodin,“ řekl.

Opět, operace Masakr, operace Terorizuj lidi, operace Znič zem; operace Kontaminuj půdu, Zavraždi a zmrzač další generaci. Jak říkají, neplánují nic jiného, než pouhý „ chirurgický řez “. USA a Izrael milují fňukání a rádi ze sebe dělají oběti terorismu, ale sami jsou to nejhorší teroristé, které tento svět kdy viděl.

Současné aktivity Impéria přiměly revolučního vůdce Fidela Castra, aby ponuře předpověděl, že svět brzy čeká jaderná válka. To je beznaděj, kterou nelze brát na lehkou váhu, když víme, jakou odvahu si vyžadovaly mnohé úspěchy v životě tohoto muže.

Vůdce všech zemí je potřeba volat k zodpovědnosti za svoji bezduchou podporu Washingtonu tomuto plánovanému útoku i sankcím. Pro koho tito vůdci pracují, pro svůj lid, nebo pro Washington či Tel Aviv?

V tuto chvíli můžeme pouze požádat onu tvůrčí sílu, která dala vzniknout vesmíru (ať už ji jakákoliv víra nebo náboženství nazývá jakkoliv), a kterou známe jako dobrou, čistou a krásnou, aby vztáhla svoji ochrannou ruku nad vznešený lid Íránu a ušetřila jej i nás před plánovanými hrůzami a postavila všechny možné překážky do cesty válečným štváčům, impériu zla a všem hrabivým nenažraným silám pekla, které mají základnu v USA a Izraeli.

Článek Western Savagery Ready to Unleash Nuclear War on the World Based on Lies vyšel 7. července na serveru Pravda.ru.
Překlad: Stan
zdroj:http://www.outsidermedia.cz/Neurvalost-Zapadu-hrozi-rozpoutat-svetovou-jadernou-valku-zalozenou-na-lzi-1.aspx

1 komentár:

  1. Ah the world and way of the dominant forces encased in memetic structures to control the minions they--always a minority, wield power over... Who seek not the service to mother... mother and father...the potential in children the potential of the individual, but rather, are willing on both sides of meme conflict... to sacrifice human flesh and creativity keeping us estranged from each othe,r holding us to bitterness over primitive and ignorant acts... Is why, I guess, all men are appointed to die... and the next generation take its place as we over the thousands of years, now, progress; the strong having used up so much in their conquering of each other ... will fight on yet sacrificing us yet, until it is all gone...and "let that generation, not pass", until... eh? What they have to do about it all...We all here, now; are the participants still in chaos...Yet still, we are that truth which 'truth' itself decrees, never mind each's set of 'memes' they are willing to die for, blow others up for... in whatever way they are willing; to maim and kill these sacred images of their creator, whose every hair on their heads are counted.

    Eh.... We need to change our own set of wants ... Our expanded need of so much materialism... this spiritual delusional method of building power and material wealth for our mortal own abuse--To blow the ego up into some foolish God complex... at the cost of the true human development in which it combines to its own well being... and a good life before it passes on to whatever is yet to be discovered... Here for now should be enough for each of us, and that is what should be worked at and the first thing to get that going, is the repeating of this 'meme': " No Thank You." Over and over again... rather than Hail Mary or whatever the various styles are ....

    OdpovedaťOdstrániť